Υπουργείο Δικαιοσύνης: Δυνατότητα και εξ αποστάσεως εξέτασης για τους υποψήφιους δικηγόρους

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 899/Β/8-3-2021) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης με θέμα ” Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας”(Β’ 793).

Πιο αναλυτικά προβλέπει:

1. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 21803/2016 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας» (Β’ 793), ως ακολούθως: Στο άρθρο 3 προστίθεται παρ. 9 ως εξής:


«9. Σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής των ως άνω εξετάσεων με φυσική παρουσία των διαγωνιζομένων, αυτές δύνανται, κατ’ εξαίρεση, να διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, γραπτώς εξ αποστάσεως, μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η ταυτοποίηση/πιστοποίηση των εξεταζομένων και η δυνατότητα επιτήρησης τους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων».


2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 21803/2016 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Καθορισμός λεπτομερειών διενέργειας της Δοκιμασίας Επάρκειας υποψήφιων δικηγόρων ενώπιον της Μόνιμης Επιτροπής Δοκιμασίας Επάρκειας» (Β’ 793)

Πηγή: et.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020