Υπουργείο Δικαιοσύνης: Συγκρότηση επιτροπής για την ασφάλεια των Δικαστηρίων Αθηνών και Πειραιώς

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης  κρίνοντας ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης των θεμάτων ασφαλείας των Δικαστηρίων της Αθήνας και του Πειραιά κατά τρόπο ενιαίο και λαμβάνοντας υπόψη τις καθημερινές ανάγκες των δικαστηρίων, προχωρά στη συγκρότηση Επιτροπής Ασφαλείας.  Σκοπός της Επιτροπής αποτελεί η εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων και η παροχή οδηγιών για την επίλυση των επί μέρους ζητημάτων σχετικά με τα θέματα προστασίας και ασφάλειας των δικαστηρίων.

Ολόκληρη η Απόφαση:

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 στοιχείο α΄ του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), «Ρύθμιση θεμάτων του σωφρονιστικού συστήματος και του Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως ισχύει,
β) του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 13, 36 και 37 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
δ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει,
ε) των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45), όπως αυτά ισχύουν,
στ) του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων…» (ΦΕΚ Α’ 112), όπως ισχύει,
ζ) του Π.Δ. 141/1991 (ΦΕΚ Α΄ 58) «Αρμοδιότητες οργάνων και Υπηρεσιακές Ανάγκες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»
η) του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
θ) του Π.Δ 96/2017 (ΦΕΚ Α’ 136) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», όπως ισχύει
2) Το με αριθ. πρωτ. 6740/6/2-255092/26-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
3) Το με αριθμό οικ.24412/2-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
4) Το με αριθ. πρωτ. 6740/6/2-255134/28-9-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
5) Το με αριθ. πρωτ. οικ. 328/13-10-2020 έγγραφο του Συμβουλίου της Επικρατείας
6) Το με αριθ. πρωτ. 51801/15-10-2020 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

7) Τη με αριθ. ΠΠΡ49/20 Πράξη του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά
8) Το με αριθ. πρωτ. 1533α/6-10-2020 έγγραφο του Εφετείου Πειραιά
9) Το από 06/08/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του αν. Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών
10) Το με αριθ. πρωτ. ΓΠ12862/14-10-2020 έγγραφο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά
11) Το από 04/08/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών
12) Τη με αριθ. 253/2020 Πράξη του Ειρηνοδικείου Πειραιά
13) Το γεγονός ότι παρίσταται επιτακτική η ανάγκη της αντιμετώπισης των θεμάτων ασφαλείας των Δικαστηρίων της Αθήνας και του Πειραιά κατά τρόπο ενιαίο και με ενέργειες που λαμβάνουν υπόψη τους τις καθημερινές ανάγκες των δικαστηρίων, που διαφοροποιούνται ανάλογα κατά περίσταση, λόγω της φύσης του αντικειμένου.
14) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Συγκροτούμε Επιτροπή Ασφάλειας Δικαστηρίων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αποτελούμενη από τους:
α. Βασίλειο Ρόκκο του Ευάγγελου, Ταξίαρχο και βοηθό του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή αυτού τον Βασίλειο Συμεωνίδη του Κωνσταντίνου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης
β. Παναγιώτη Καραμπούλη του Νικολάου, Αστυνομικό Διευθυντή του Επιτελείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, με αναπληρώτρια αυτού την Χριστίνα Ευστατόγλου του Βασιλείου, Αστυνόμο Α΄ του Αστυνομικού Τμήματος Αμπελοκήπων
γ. Δημοσθένη Κουρνουτό του Αποστόλου, Υπαστυνόμο Α΄ του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων /Α.Ε.Α. με αναπληρωτή αυτού τον Ηλία Παππά του Δημητρίου, Ανθυπαστυνόμο της ιδίας υπηρεσίας.
δ. Βασίλειο Κολλιόπουλο του Κωνσταντίνου, Δικαστικό Υπάλληλο του Συμβουλίου της Συμβουλίου της Επικρατείας
ε. Γρηγόρη Ψύλλια του Χρήστου, Προϊστάμενο Τμήματος Λογιστικού του Αρείου Πάγου
στ. Ανδρέα Δρακόπουλο του Κωνσταντίνου, Δικαστικό Υπάλληλο της Υπηρεσίας Επιτρόπου «Οικονομική Διαχείριση» του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αναπληρωτή αυτού τον Νεκτάριο Μαντζώρο του Ευστάθιου, Δικαστικό Υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
ζ. Αθανάσιο Μπαλαχούτη του Γεωργίου, Δικαστικό Υπάλληλο του Εφετείου Αθηνών
η. Γεώργιο Κουρέντζη του Πάρη, Δικαστικό Υπάλληλο και Υπεύθυνο του Γραφείου Λογιστηρίου του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά
θ. Ιωάννη Πατσιμά του Νικολάου, Δικαστικό Υπάλληλο του Εφετείου Πειραιά
ι. Αθανάσιο Κοντό του Γεωργίου, Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γραμματείας της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
ια. Βασίλειο Σκούρα του Ιωάννη, Προϊστάμενο του Τμήματος Φύλαξης και Περιβάλλοντος Χώρου του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αναπληρωτή αυτού τον Παναγιώτη Λάμπρου του Ιωάννη, Δικαστικό Υπάλληλο του Πρωτοδικείου Αθηνών
ιβ. Γεώργιο Λαμπρόπουλο του Ηρακλή, Δικαστικό Υπάλληλο του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πειραιά
ιγ. Ευάγγελο Κεφαλόπουλο του Σωτηρίου, Προϊστάμενο του τμήματος Λογιστηρίου, Προμηθειών, Πληροφορικής και Φύλαξης Κτιρίων και Περιβάλλοντος χώρου και Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) του Ειρηνοδικείου Αθηνών
ιδ. Νικόλαο Κρουσταλιά του Γεωργίου, Προϊστάμενο της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Πειραιά
ιε. Ευάγγελο Τράκα του Μιχαήλ, Πολιτικό Μηχανικό και υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
2. Έργο της Επιτροπής Ασφαλείας είναι η εξέταση και παρακολούθηση των θεμάτων προστασίας και ασφάλειας των δικαστηρίων της Αθήνας και του Πειραιά, με σκοπό την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων και την παροχή οδηγιών για την επίλυση των επί μέρους ζητημάτων και πάσης φύσεως αιτημάτων που προκύπτουν.
Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Κωνσταντίνα Χατζή του Χαραλάμπους, Προϊσταμένη του Γραφείου Συντονισμού Δημοσίων Πολιτικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
3. Κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ασφαλείας Δικαστηρίων δύναται να μετέχει και η Υπηρεσιακή Γραμματέως του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Βασιλική Γιαβή, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.
4. Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τη γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.

Πηγή: diavgeia.gov.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020