Υπ. Δικαιοσύνης: Διευκρινίσεις αναφορικά με ζητήματα μεταγραφής ακινήτων πιστωτικών ιδρυμάτων

Διευκρινιστική εγκύκλιο προς τα υποθηκοφυλακεία της χώρας αναφορικά με ζητήματα μεταγραφής ακινήτων πιστωτικών ιδρυμάτων εξέδωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

Κατά την διαδικασία μεταγραφής ακινήτων και εμπραγμάτων δικαιωμάτων από συγχωνευόμενα ή διασπώμενα πιστωτικά ιδρύματα, έχει παρατηρηθεί μη ορθή αντιμετώπιση των σχετικών περιπτώσεων μεταξύ υπηρεσιών αρμοδιότητάς σας.

Δεδομένου ότι το υπό εξέταση ζήτημα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 143 του ν. 4601/2019, 4-12 του άρθρου 16 του ν. ν.2515/1997 και ειδικότερα των παρ.7, 8, 9 και 16 αυτού, καθώς και της διάταξης του άρθρου 1197 του Αστικού Κώδικα, παρακαλούμε για την απρόσκοπτη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων προς εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων και την εμπέδωση πνεύματος ασφάλειας δικαίου.

Πηγή: diavgeia.gov.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020