Τρεις θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Την επαναπροκήρυξη της πλήρωσης τριών (3) θέσεων δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία αποφάσισε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με την προκήρυξη:

1. Οι δικηγόροι, που θα προσληφθούν, θα καταλάβουν τις τρεις (3) κενές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό του νυν Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (άρθρο 52 του π.δ. 40/2017 ).

2. Το αντικείμενο απασχόλησης των τριών (3) δικηγόρων που πρόκειται να προσληφθούν στο ΥπΨηΔ με σχέση έμμισθης εντολής συνίσταται, ενδεικτικά, στον έλεγχο νομιμότητας διοικητικών πράξεων, στην κατάρτιση και στον έλεγχο συμβάσεων, στην παροχή ενημερωτικών γνωμοδοτικών σημειωμάτων και εν γένει στην παροχή κάθε είδους νομικών υπηρεσιών, ιδίως επί θεμάτων:

Α. i) Δημοσίων Συμβάσεων, ii) Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), iii) Δημοσίου Λογιστικού, iv) Δικαίου Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, v) Δικαίου προστασίας προσωπικών δεδομένων, vi) Κυβερνοασφάλειας, vii) Διαδικτύου και νέων τεχνολογιών, viii) Τομέα Οπτικοακουστικών Μέσων.

Β. i) Επεξεργασίας νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου και κατάρτισης νομοσχεδίων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου,

ii) Εφαρμογής και ενσωμάτωσης Οδηγιών και άλλων ευρωπαϊκών κειμένων με την κατάρτιση νομοσχεδίων και προεδρικών διαταγμάτων,

iii) Παροχής ενημερωτικών γνωμοδοτικών σημειωμάτων προς την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου σχετικά με τη διασφάλιση της νομιμότητας διοικητικών πράξεων,

iv) Επεξεργασίας και νομικού ελέγχου των συμβάσεων, που συνάπτει το Υπουργείο με τρίτους, των διοικητικών πράξεων, καθώς και των προκηρύξεων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους,

v) Επεξεργασίας των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων ανάμεσα στο Υπουργείο και τρίτους ή των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης ακινήτων στο Υπουργείο,

vi) Σχεδιασμού έργων του δημοσίου τομέα σε σχέση με έργα Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και αναζήτησης κατάλληλου μέσου χρηματοδότησής ( Ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδότησης, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ κλπ) και

Γ. Παρακολούθησης του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στους τομείς αρμοδιότητας του ΥπΨηΔ.

3. Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα συνδράμουν σε νομικό επίπεδο τα συλλογικά όργανα του Υπουργείου, εφόσον αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

4. Οι δικηγόροι παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες στο οικείο κατάστημα, για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες.

5. Οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και εν προκειμένω από την παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015. Οι έμμισθοι δικηγόροι υπάγονται οργανικά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη. Οι δικηγόροι ασφαλίζονται στον οικείο τους φορέα σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία. 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020