Θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ασκούμενους δικηγόρους.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η ΡΑΕ προσκαλεί ασκούμενους/ες Δικηγόρους οι οποίοι/ες επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στην Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας της ΡΑΕ, για διάρκεια έξι (6) μηνών, με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του «Παραρτήματος Α»), εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Αρχής, ήτοι μέχρι και την 03.12.2020.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις που έχουν διαμορφωθεί από την εξάπλωση του COVID-19, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της διασποράς του, η αίτηση υποβάλλεται είτε ηλεκτρονικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rae.gr και με αναγραφή θέματος:

Υποβολή Αίτησης Υποψηφιότητας για άσκηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, είτε με συστημένη επιστολή ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στη διεύθυνση Πειραιώς 132, Αθήνα, Τ.Κ.: 118 54 και ειδικότερα στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Αρχείου της ΡΑΕ.

Στην τελευταία περίπτωση το εμπρόθεσμό της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των Υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των δύο (2) υποψηφίων που υπεβλήθησαν δυνάμει της από 26.10.2020 Πρόσκλησης για την Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας για άσκηση Υποψηφίων Δικηγόρων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, θα ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της παρούσας και συνεπώς οι εν λόγω υποψήφιοι δεν χρειάζεται να επικαιροποιήσουν το ενδιαφέρον τους επανυποβάλλοντας αίτηση.

Οι θέσεις των Ασκούμενων Δικηγόρων που θα απασχοληθούν στη ΡΑΕ ορίζονται σε δύο (2).

Η μηνιαία αμοιβή τους και οι ασφαλιστικές κρατήσεις ορίζονται στην απόφαση 789/2017 της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄4737/29.12.2017).

Το ωράριο απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση.

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020