Τέσσερις θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην Κεντρική του Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή, στην Κεντρική του Υπηρεσία δημοσίευσε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης, με έμμισθη εντολή, κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το αντικείμενο της απασχόλησης των τεσσάρων (4) δικηγόρων, που πρόκειται να προσληφθούν στο Τ.Π. & Δανείων με έμμισθη εντολή, αφορά ιδίως:

(1) τις Χρηματικές & Αυτούσιες Παρακαταθήκες

(2) τις Απαλλοτριώσεις

(3) το Εμπορικό Δίκαιο

(4) το Τραπεζικό Δίκαιο

(5) Υποθέσεις Κτηματολογίων & Υποθηκοφυλακείων

(6) τον Ν.3869/2010 (ΦΕΚ130/τ.Α΄/ /3-8-2010) όπως ισχύει

(7) τις Δημόσιες Συμβάσεις και

(8) την αναγκαστική εκτέλεση και συνίσταται, ενδεικτικά, σε:

• Νομική εκπροσώπηση του Τ.Π. & Δανείων ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής ή Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και κάθε διοικητικής αρχής.

• Νομική υποστήριξη δικαστικώς και εξωδίκως των υποθέσεων του Τ.Π. & Δανείων και ενημέρωση της αρμόδιας οργανικής μονάδας για την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών με κάθε πρόσφορο τρόπο και πάντως μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Τ.Π. & Δανείων.

• Παροχή γνωμοδοτήσεων και νομικών γενικά υπηρεσιών σε θέματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία και δραστηριότητα του και αναφέρονται ιδιαίτερα στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Τ.Π. & Δανείων, σε νομικές υποθέσεις αναφυόμενες στις κάθε είδους συναλλαγές αυτού με τρίτους, στην παρακολούθηση του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στους τομείς αρμοδιότητας του Τ.Π. & Δανείων, στη συνδρομή σε νομικό επίπεδο των Διευθύνσεων του Τ.Π. & Δανείων.

• Έλεγχος δικαιολογητικών-εγγράφων νομιμοποίησης των δικαιούχων είσπραξης από παρακαταθήκες, καταθέσεις, δάνεια ή οποιαδήποτε άλλη αιτία (που περιλαμβάνει και εκτέλεση υπηρεσίας στο γραφείο νομιμοποιήσεων σε εργάσιμες ημέρες και ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα υπηρεσιών που συντάσσεται από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Τ.Π. & Δανείων, ανάλογα με τις ανάγκες του Τ.Π. & Δανείων).

• Σύνταξη και κατάθεση ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής των δηλώσεων του Τ.Π. & Δανείων ως τρίτου, επί των εις χείρας του επιβαλλομένων κατασχέσεων.

• Επεξεργασία των πάσης φύσεως συμβάσεων του Τ.Π. & Δανείων.

• Εποπτεία για την τακτική τήρηση του αρχείου της νομοθεσίας και νομολογίας και των αποφάσεων των τακτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και των γνωμοδοτικών αποφάσεων, που αφορούν στις εργασίες και στις έννομες σχέσεις του Τ.Π. & Δανείων.

• Εκτέλεση στα πλαίσια των καθηκόντων τους κάθε υπηρεσίας που τους ανατίθεται από το Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης ή /και τον Προϊστάμενο Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Τ.Π. & Δανείων προφορικώς, γραπτώς ή μέσω του οικείου πληροφοριακού συστήματος του Τ.Π. & Δανείων.

Οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και εν προκειμένω με το άρθρο 44 παρ.2 του Ν.4194/2013.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι και για τις τέσσερις (4) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

2. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013).

3. Να είναι Δικηγόροι, μέλη ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας τουλάχιστον παρ΄ Εφέταις.

4. Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά και να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή εφόσον κατέχουν τέτοια θέση, θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική υπεύθυνη δήλωση (βλ. υπό στοιχείο 5 της Ενότητας Δ΄).

5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα και οριστικά από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

6. Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει.

7. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, λόγω ποινικής καταδίκης ή επειδή τελούν υπό στερητική ή/και επικουρική δικαστική συμπαράσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.3528/2007, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο διορισμού.

8. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου.

9. Να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ.50/2001 (ΦΕΚ39/τ.Α΄/2001) όπως ισχύει. 

Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική πείρα-επάρκεια, η γνώση ξένης γλώσσας και συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, προς 8 το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (Διεύθυνση Διοικητικού–Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού–Ακαδημίας 40, Αθήνα, ΤΚ:10174), με ονοματεπώνυμο και την ένδειξη «Αίτηση – Δικαιολογητικά Προκήρυξης θέσης Δικηγόρου», κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30-14:30, σε αποκλειστική προθεσμία από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο έως και την 10η Μαρτίου 2021.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στο tpd.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020