Συχνές ερωτήσεις σε θέματα ασφάλισης ασκουμένων και νέων Δικηγόρων

Στο παρακάτω άρθρο θα παρουσιαστούν και θα επιχειρηθεί να απαντηθούν με συνοπτικό τρόπο απορίες και ερωτήσεις που κατά καιρούς απασχολούν τους ασκούμενους, αλλά και τους νέους δικηγόρους σε θέματα που αφορούν την ασφάλισή τους. Ήδη με τον νέο νόμο 4670/2020, όπως είναι γνωστό οι ασφαλιστικές εισφορές των ασκούμενων δικηγόρων για τον Κλάδο Υγείας, οι οποίες είναι και υποχρεωτικές, παγιώθηκαν στα 33 ευρώ, ενώ αντίστοιχα οι νέοι δικηγόροι πενταετίας καλούνται να καταβάλουν για την κύρια ασφάλισή τους ποσό 136 ευρώ, το οποίο μεταφράζεται σε 93 ευρώ για Κλάδο Κύριας Σύνταξης – 33 ευρώ για Κλάδο Υγείας και 10 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ, εφόσον έκαναν επιλογή της ειδικής υποκατώτατης ασφαλιστικής κατηγορίας.

ΕΡ: Οι εισφορές του Κλάδου Υγείας των ασκούμενων δικηγόρων και κατ’ επέκτασιν η κάλυψη υγείας παύουν με την λήξη του δεκαοκτάμηνου της άσκησης;

ΑΠ: Οι εισφορές για την Υγεία των ασκούμενων δικηγόρων συνεχίζουν να τρέχουν κανονικά και μετά το δεκαοκτάμηνο και για όσο διάστημα διατηρείται ακόμη η ιδιότητα του ασκουμένου (έως και την εγγραφή του στο Σύλλογο ως δικηγόρου), οπότε και συνεχίζουν να είναι ασφαλισμένοι.

ΕΡ: Οι εισφορές των νέων δικηγόρων στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ αρχίζουν από την ημερομηνία εγγραφής στο Σύλλογο ως νέος δικηγόρος;

ΑΠ: Οι εισφορές των νέων δικηγόρων δεν τρέχουν αυτοδικαίως με την εγγραφή τους στο Σύλλογο ως δικηγόροι. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου 4488/2017 οι δικηγόροι υπάγονται στην ασφάλιση από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ.

ΕΡ: Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Συλλόγου, υπάρχει υποχρέωση εξόφλησης των εισφορών από μεριάς των ασκούμενων δικηγόρων;

ΑΠ: Η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων. Ο ασκούμενος μάλιστα μπορεί να πληρώσει αναδρομικά και το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που οφείλει πρίν ζητήσει τη διαγραφή του από το Ταμείο Προνοίας.

ΕΡ: Ποια  δικαιολογητικά απαιτούνται για την εγγραφή νέου δικηγόρου στο Ταμείο Νομικών (ΕΦΚΑ);

ΑΠ: Για την εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ – Τ.Α.Ν των δικηγόρων, απαιτούνται: 1) αίτηση για εγγραφή στο Τομέα Ασφάλισης Νομικών, 2) ένα φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, 3) πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος διορισμού (Υπουργική απόφαση, ΦΕΚ), ορκωμοσίας & εγγραφής στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου, 4) βεβαίωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., 5) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 και 6) συμπληρωμένο το μηχανογραφικό έντυπο.

Υπενθύμιση ότι η εγγραφή στον ΕΦΚΑ δεν καλύπτει και την εγγραφή στο ΕΤΕΑΕΠ, στο οποίο απαιτείται ξεχωριστή αίτηση.

Βασίλης Προζυμάς-Ασκούμενος Δικηγόρος Αθηνών, LLM Social Protection Law

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020