Συνοπτική στατιστική απεικόνιση των εργασιών του ΣτΕ κατά το έτος 2020

Τα στατιστικά δεδομένα απεικονίζουν με σαφήνεια την λειτουργία και απόδοση ενός δικαστηρίου και αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την οργάνωσή του. Για τούτο διεθνώς τα περισσότερα ανώτατα δικαστήρια συλλέγουν και επεξεργάζονται αριθμητικά δεδομένα και  δημοσιεύουν ετήσιους στατιστικούς πίνακες που συνοψίζουν τις εργασίες τους.

Η ανάπτυξη του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.-Δ.Δ. δίνει πλέον τη δυνατότητα συγκέντρωσης και επεξεργασίας αξιόπιστων αριθμητικών δεδομένων και δημιουργίας στατιστικών πινάκων στους οποίους παρουσιάζονται οι βασικές πλευρές της δραστηριότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας και επιτρέπουν να γίνει κατανοητή, με εύληπτο τρόπο, η λειτουργία του στη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.

Από τα γραφήματα που εκτίθενται κατωτέρω, τα οποία επιμελήθηκε το Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογιών του Δικαστηρίου, και τα οποία αφορούν ορισμένες κρίσιμες πτυχές της λειτουργίας του Σ.τ.Ε. κατά το 2020, μπορεί να συναχθούν ορισμένα συμπεράσματα:

1) Εξακολουθεί η σταθερή μείωση της εκκρεμότητας (Γράφημα 1),

2) Συνεχίζεται η έκδοση περισσότερων αποφάσεων σε σχέση με τα ένδικα μέσα και
βοηθήματα που κατατίθενται. Η διατήρηση της τάσης αυτής οδηγεί αναπόδραστα, σε βάθος χρόνου, στη δραστική μείωση της εκκρεμότητας (Γράφημα 1),

3) Η κύρια δραστηριότητα του Σ.τ.Ε. είναι ασφαλώς η δικαιοδοτική και εκφράζεται μέσω των αποφάσεων που εκδίδονται κάθε έτος. Ωστόσο, οι αρμοδιότητες του Σ.τ.Ε. είναι πολυσχιδείς: Εκτός των αποφάσεων επί των υποθέσεων που αφορούν την οριστική δικαστική προστασία, λαμβάνονται, από διάφορους σχηματισμούς, αποφάσεις, όπως αυτές που αφορούν την προσωρινή δικαστική προστασία (στις οποίες περιλαμβάνονται και όσες αφορούν την προσωρινή προστασία επί δημοσίων συμβάσεων, τα λεγόμενα «ασφαλιστικά μέτρα»), αποφάσεις δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων, εκδίδονται πρακτικά σχετικά με την συμμόρφωση της διοικήσεως στις αποφάσεις του Δικαστηρίου, πρακτικά της διοικητικής Ολομέλειας επί διαφόρων θεμάτων και βεβαίως τα πρακτικά επεξεργασίας (γνωμοδοτήσεις) επί των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων (Γράφημα 2 και Γράφημα 3),

4) Ειδικά ως προς την γνωμοδοτική αρμοδιότητά του, προκύπτει ότι ο αρμόδιος γνωμοδοτικός σχηματισμός απασχολείται, προεχόντως, με ζητήματα πολεοδομικά, χωροταξικά και περιβαλλοντικά (Γράφημα 6),

5) Επιβεβαιώνεται ότι έχει ενισχυθεί η αναιρετική αρμοδιότητα του Σ.τ.Ε. σε βάρος του παραδοσιακού ακυρωτικού ρόλου του (Γράφημα 4 και Γράφημα 5),

6) Το έτος 2020 ήταν έτος πανδημίας. Παρά ταύτα, εκτός από τον μήνα Μάρτιο, το Συμβούλιο της Επικρατείας συνέχισε την λειτουργία του υπό τις γνωστές προϋποθέσεις, δηλαδή η συζήτηση των υποθέσεων ήταν δυνατή χωρίς την παρουσία των διαδίκων και εφ’ όσον όλα τα μέρη (αιτούντες, καθ’ων, παρεμβαίνοντες) δήλωναν ότι αποδέχονταν η υπόθεση να συζητηθεί χωρίς να παρασταθούν. Προκύπτει ότι  συζητήθηκε, περίπου, το ένα πέμπτο των υποθέσεων που δηλώθηκαν προς συζήτηση από τους εισηγητές (Γράφημα 7α και Γράφημα 7β).

Πηγή: adjustice.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020