Συγκρότηση ομάδας για τη διαδικασία ταυτοποίησης των πολιτών στα πληροφοριακά συστήματα της δικαιοσύνης

Το Υπουργείο Ψηφιακής διακυβέρνησης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισαν τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου με αντικείμενο  τη διαδικασία ταυτοποίησης των πολιτών στα πληροφοριακά συστήματα της δικαιοσύνης και τη συμβολή της εισαγωγής των ορθών ταυτοποιητικών στοιχείων των καταδικασθέντων στη σύνταξη του δελτίου ποινικού μητρώου.

Με το νέο πλαίσιο θα ελαχιστοποιούνται τυχόν λανθασμένα και ελλειπή ταυτοποιητικά στοιχεία των προσώπων και κατά συνέπεια θα μειώνεται ο διοικητικός φόρτος, θα ολοκληρώνονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας και θα περιορίζονται οι περιπτώσεις ανάγκης διόρθωσης/συμπλήρωσης της απόφασης λόγω παραλείψεων ως προς την ταυτότητα του κατηγορουμένου και σε περίπτωση έκδοσης καταδικαστικής απόφασης θα συντάσσεται ορθά το σχετικό δελτίο ποινικού μητρώου. Η προσέγγιση της μελέτης έχει κατ’ αρχάς  τεχνικό χαρακτήρα, δύναται να λάβει και θεσμικό

Ολόκληρη η Απόφαση: 

ΘΕΜΑ: «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου με αντικείμενο τη συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διαδικασία ταυτοποίησης των πολιτών στα πληροφοριακά συστήματα της δικαιοσύνης και τη συμβολή της εισαγωγής των ορθών ταυτοποιητικών στοιχείων των καταδικασθέντων στη σύνταξη του δελτίου ποινικού μητρώου»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
i) των άρθρων 13-15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (Α’45),
ii) του άρθρου 13 του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133),
iii) του μέρους Β’ του Ν. 4623/2019 (Α’ 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 4635/2019 και το Π.Δ. 40/2020.
iv) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (Α’ 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 (Α’ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
v) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 (Α’ 35) «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπως ισχύει,
vi) του άρθρου 7 παρ. 6 περ. δ’ του Ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παρ. 3 του Ν. 4368/2016 (Α’ 21),
vii) του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (Α’ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»,
viii) του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων, και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων (Α’119),
ix) του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων),
x) του Π.Δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), xi) του Π.Δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», (A’ 136), όπως ισχύει,

xii) του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων υπουργείων» (Α’ 123),
xiii) Την υπ. αριθ. 162/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας περί ανάθεσης καθηκόντων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Γρηγόριο Ζαριφόπουλο (Β΄3017).


Β) τα με αριθμούς πρωτοκόλλου έγγραφα:

α) 9588/23-7-2020 της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών,

β) 5809/31-7-2020 του Πρωτοδικείου Αθηνών

και γ) 160824/22-7-2020 της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.


Γ) Το πραγματικό γεγονός ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί προεργασία τόσο σε τεχνικό όσο και θεσμικό επίπεδο για τις διαδικασίες ταυτοποίησης των εμπλεκομένων προσώπων στα πληροφοριακά συστήματα της δικαιοσύνης και υφίσταται υπηρεσιακή ανάγκη περαιτέρω διευθέτησης και συστηματοποίησης.
Δ) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Α. Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου με αντικείμενο τη συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη διαδικασία ταυτοποίησης των πολιτών στα πληροφοριακά συστήματα της δικαιοσύνης ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια του περιεχομένου των δελτίων ποινικού μητρώου κατόπιν της έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης ως προς τα ορθά ταυτοποιητικά στοιχεία των καταδικασθέντων.
Β. Τον ορισμό των μελών της Ομάδας Διοίκησης ‘Έργου ως εξής:
1. Μαρία Λαδάκη του Νικολάου, επιστημονική συνεργάτη στο ιδιαίτερο γραφείο του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως συντονίστρια με αναπληρώτρια την Ξανθίππη Τοκμακίδου του Παναγιώτη, επιστημονικό συνεργάτη στο ιδιαίτερο γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης.
2. Θεόδωρο Παπαδόπουλο του Κωνσταντίνου, υπάλληλο της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αποσπασμένο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Νικόλαο Βουτσινά του Προδρόμου, επιστημονικό συνεργάτη στο ιδιαίτερο γραφείο του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
4. Αλέξανδρο Κολιοθωμά του Βασιλείου, Δικηγόρο Αθηνών, ο οποίος κατέχει
θέση μετακλητού συνεργάτη – νομικού συμβούλου στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης .
5. Βασιλική Μαργαρίτη του Αθανασίου, επιστημονική συνεργάτη στο ιδιαίτερο γραφείο του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
6. Μαρία (Μάρω) Φασσέα του Δημοσθένη, Επικεφαλής Τμήματος Ανάλυσης Εφαρμογών & Υπηρεσιών, Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
7. Κωνσταντίνο Τζαβέλλα του Βασιλείου, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
8. Δημήτριο Γκύζη του Ιωάννη, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών.
9. Βασίλειο Μαλάμο του Σπυρίδωνα, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών.
10. Αντώνιο Κασάπη του Δημοσθένη, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
11. Μαρία Τούλα του Χρήστου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης με αναπληρωτή τον Γιώργο Χρήστου του Ανδρόνικου, Προϊστάμενο Τμήματος Υποστήριξης & Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων & Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
12. Αγόρω -Ελισσάβετ Λαζάρου του Αχιλλέως, Προϊσταμένη του Τμήματος Ποινικού Μητρώου & Απονομής Χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης με αναπληρωτή τον Γεώργιο Αργυρίου του Παναγιώτη, υπάλληλο του Τμήματος Ποινικού Μητρώου & Απονομής Χάριτος του Υπουργείου Δικαιοσύνης.


Γ. Τον καθορισμό του αντικειμένου της Ομάδας Διοίκησης Έργου, το οποίο συνίσταται στη μελέτη και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και στην υποβολή προτάσεων όσον αφορά στη διαδικασία επαλήθευσης των ταυτοποιητικών στοιχείων των προσώπων που εισάγονται στα πληροφοριακά συστήματα της δικαιοσύνης. Με το νέο πλαίσιο θα ελαχιστοποιούνται τυχόν λανθασμένα και ελλειπή ταυτοποιητικά στοιχεία των προσώπων και κατά συνέπεια θα μειώνεται ο διοικητικός φόρτος, θα ολοκληρώνονται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας και θα περιορίζονται οι περιπτώσεις ανάγκης διόρθωσης/συμπλήρωσης της απόφασης λόγω παραλείψεων ως προς την ταυτότητα του κατηγορουμένου και σε περίπτωση έκδοσης καταδικαστικής απόφασης θα συντάσσεται ορθά το σχετικό δελτίο ποινικού μητρώου. Η προσέγγιση της μελέτης έχει κατ’ αρχάς τεχνικό χαρακτήρα, δύναται να λάβει και θεσμικό.
Η Ομάδα Διοίκησης Έργου λειτουργεί σε ολομέλεια και σε υποομάδες. Ο αριθμός των υποομάδων καθώς και τα μέλη που απαρτίζουν κάθε μία από αυτές ορίζονται ανάλογα με την θεματική ενότητα από τη συντονίστρια σε συνεργασία με την αναπληρώτρια-συντονίστρια. Στην ολομέλεια εξετάζονται θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και οριοθετείται το πλαίσιο των κατευθύνσεων και των οδηγιών προς τις υποομάδες. Επίσης, λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις που αφορούν στο έργο. Στις υποομάδες εξετάζονται επιμέρους θέματα ενώ συντάσσονται και αποστέλλονται οι σχετικές εισηγήσεις προς την ολομέλεια. Επιπρόσθετα, τόσο η Ομάδα Διοίκησης Έργου όσο και οι  υποομάδες έχουν τη δυνατότητα να καλούν στις συνεδριάσεις τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους άλλων Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα ή συνεργατών των φορέων που συμμετέχουν στην Ομάδα Διοίκησης Έργου προς υποβοήθηση του έργου τους.
Η Ομάδα Διοίκησης Έργου συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου των μελών της.
Η Ομάδα Διοίκησης Έργου οφείλει να περατώσει το έργο της έως την 31η Μαϊου 2021.
Στη Συντονίστρια και τα μέλη της ανωτέρω Ομάδας Διοίκησης Έργου ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Πηγή: diavgeia.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020