Συγκρότηση Ομάδας Έργου με σκοπό την έκδοση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής σε υπαλλήλους και λειτουργούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης συστήνεται και συγκροτείται  Ομάδα Έργου με σκοπό την έκδοση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής σε υπαλλήλους και λειτουργούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο πλαίσιο υλοποίησης του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων.

Ολόκληρη η Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης:

ΘΕΜΑ: Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Έργου με σκοπό την έκδοση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής σε υπαλλήλους και λειτουργούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέσω της εφαρμογής ΚΣΗΔΕ-ΕΔ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 13-15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α’), όπως αυτά ισχύουν,
β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α’) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις…» όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων…» (ΦΕΚ 112Α’), όπως ισχύει.
δ) του Π.Δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», (A’ 136) όπως ισχύει.
ε) του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει.
στ) του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
ζ) του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων υπουργείων» (Α’ 123).
2. Την αριθ. 31368 ΕΞ 2020/9.11.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός της Αρχής Εγγραφής και των εντεταλμένων εκπροσώπων αυτής για την παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης σε εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, προς τον σκοπό της έκδοσης εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής για την υλοποίηση του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών ταυτοποίησης και των ρόλων στελεχών των φορέων του δημόσιου τομέα για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών.» (Β’ 4941).
3. Την αριθ. 32141 ΕΞ 2020 ΥΨηΔ/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Διάθεση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής στο πλαίσιο υλοποίησης του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων» (ΑΔΑ: 6ΠΟ746ΜΤΛΠ-Φ7Κ).
4. Το αριθ. 35266/24.11.2020 έγγραφο της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα «Ορισμός μελών Ομάδας Έργου με διαχειριστικό ρόλο στο ΚΣΗΔΕ-ΕΔ».
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Α. Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Έργου με αντικείμενο α) την απόδοση ρόλων, διαχείριση φορέων και εποπτεία της διαδικασίας έκδοσης εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής σε Φορείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, β) την ταυτοποίηση δικαιούχων (υπαλλήλων/ λειτουργών) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και εποπτευόμενων Φορέων του με μικρό αριθμό δικαιούχων, καθώς και διαχείριση αιτημάτων έκδοσης / ανάκλησης πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής αυτών και γ) την υποστήριξη και διαχείριση τεχνικών θεμάτων μέσω του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων – Εφαρμογή Διαχείρισης (ΚΣΗΔΕ-ΕΔ.)


Β. Τον ορισμό των μελών της Ομάδας Έργου ως εξής:

1. Μαρία Τούλα του Χρήστου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως Επόπτη, Διαχειριστή Ψηφιακών Πιστοποιητικών και Διαχειριστή ΣΗΔΕ, με αναπληρωτή τον Αλέξανδρο Παλόγλου του Παύλου, Προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Έργων ΤΠΕ του Υπουργείου Δικαιοσύνης
2. Χριστόφορο Ζαρκάδα του Γεωργίου, Αν. Προϊστάμενο του Τμήματος Δράσεων Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, Διαλειτουργικότητας και Αξιοποίησης ΤΠΕ του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως Διαχειριστή Ψηφιακών Πιστοποιητικών και Διαχειριστή ΣΗΔΕ, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Χρήστου του Ανδρόνικου, Προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης & Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων & Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης
3. Βασιλική Μανιώτη του Ευάγγελου, Υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης & Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων & Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως Διαχειριστή Ψηφιακών Πιστοποιητικών και Διαχειριστή ΣΗΔΕ, με αναπληρωτή τον Ηλία Καρδερίνη του Νικολάου, Υπάλληλο του Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Έργων ΤΠΕ του Υπουργείου Δικαιοσύνης
4. Κονδυλένια Μπούσμπουρα του Γεωργίου, Υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης & Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων & Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως Διαχειριστή Ψηφιακών Πιστοποιητικών και Διαχειριστή ΣΗΔΕ, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Ζαρογιάννη του Παναγιώτη, Υπάλληλο του Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Έργων ΤΠΕ του Υπουργείου Δικαιοσύνης
5. Φίλιππο Χάλαρη του Δημητρίου, Υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης & Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων & Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως Διαχειριστή Ψηφιακών Πιστοποιητικών και Διαχειριστή ΣΗΔΕ, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Φουστέρη του Ευαγγέλου, Υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης & Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων & Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
6. Κωνσταντίνο Τσιρώνη του Γεωργίου, Υπάλληλο του Τμήματος Δράσεων Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, Διαλειτουργικότητας και Αξιοποίησης ΤΠΕ του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως Διαχειριστή Ψηφιακών Πιστοποιητικών και Διαχειριστή ΣΗΔΕ, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μαρουλίδη του Ιωάννη, Υπάλληλο του Τμήματος Υποστήριξης & Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων & Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.


Στα μέλη ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται

Πηγή: diavgeia.gov.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020