Συμπληρωματική ανακοίνωση για τη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Αθηνών

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 1, ΑΔ4, της με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 78363/5-12- 2020, ΦΕΚ 5350 Β/5-12-2020 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της επικράτειας», σύμφωνα με το οποίο το όργανο διοίκησης του Δικαστηρίου ρυθμίζει ειδικότερα ζητήματα, που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών και κατά την κρίση του έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης αποφάσισε ότι από 10-12-2020:


1. Θα πραγματοποιείται η κατάθεση αιτήσεων δημοσίευσης διαθήκης και κήρυξη διαθήκης κυρίας [μέχρι δύο (2) διαθήκες] αυστηρά μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο 210 8709811. H κατάθεση θα γίνεται στο ισόγειο γραφείο 82.


2. Θα χορηγούνται αντίγραφα [μέχρι τρία (3) αντίγραφα] των δημοσιευθεισών μέχρι τις 30-11-2020 διαθηκών αυστηρά μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο 210 8709811, από το γραφείο 64 στο ισόγειο.


3. Θα πραγματοποιείται θεώρηση γνησίου υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια αυστηρά μετά από ραντεβού στα τηλέφωνα 210 8709729 και 210 8709734. Η θεώρηση θα γίνεται στο ισόγειο, ακροατήριο 15.


4. Δεν θα γίνεται κατάθεση δηλώσεων τρίτου. Θα χορηγούνται αντίγραφα προγενέστερων δηλώσεων τρίτου [μέχρι πέντε (5) δηλώσεις] αυστηρά μετά από ραντεβού, για τα έτη 2018, 2019,  2020 στο τηλέφωνο 210 8709707 από το γραφείο 84Α του ισογείου. Για τα προηγούμενα έτη στο τηλέφωνο 210 8701445, Αρχείο Ειρηνοδικείου Αθηνών, 4ο υπόγειο Εφετείου.

Πηγή:solon.gov.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020