ΣτΠ: Πρόσβαση πολιτών σε στοιχεία συνυποψηφίων τους σε διαδικασίες πρόσληψης

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη σε δυο χαρακτηριστικές περιπτώσεις άρνησης εκ μέρους της Διοίκησης για την πρόσβαση πολιτών σε στοιχεία συνυποψηφίων τους σε διαδικασίες πρόσληψης και η διαμεσολαβητική του παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη επιτυχώς σε δυο χαρακτηριστικές περιπτώσεις άρνησης εκ μέρους της Διοίκησης για την πρόσβαση πολιτών σε στοιχεία συνυποψηφίων τους σε διαδικασίες πρόσληψης, ένα δικαίωμα που εμπίπτει στο ευρύτερο δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών σε δημόσια έγγραφα (άρθρο 5 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας –ν. 2690/1999). Ο Συνήγορος κινητοποίησε άμεσα τους εμπλεκόμενους φορείς και η διαμεσολαβητική του παρέμβαση (παροχή πληροφόρησης για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, υποβολή προτάσεων για τη σύννομη άσκηση του δικαιώματος) είχε ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση του αιτήματος των πολιτών.
Στην πρώτη περίπτωση, το αίτημα της πρόσβασης αφορούσε τα στοιχεία της αίτησης συνυποψηφίου, συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών στοιχείων για την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης (αίτηση πρόσληψης ως εισερχόμενο έγγραφο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας). Ο φορέας ζητούσε από την ενδιαφερόμενη, για την ικανοποίηση του αιτήματός της, να μεταβεί από τον τόπο κατοικίας της (Ηράκλειο Κρήτη) σε κεντρική υπηρεσία της Αθήνας, γεγονός το οποίο δυσχέραινε αδικαιολόγητα την άσκηση του δικαιώματός της. Ωστόσο, μετά την επισήμανση του Συνηγόρου ότι η Διοίκηση οφείλει –στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης- να διευκολύνει τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων τους, ο φορέας αποδέχθηκε ότι η πρόσβαση θα πρέπει να καταστεί δυνατή στον τόπο κατοικίας της ενδιαφερόμενης.
Στη δεύτερη περίπτωση, ο φορέας ανταποκρινόμενος με καθυστέρηση στο αίτημα για χορήγηση δικαιολογητικών συνυποψηφίων, ζήτησε από την ενδιαφερόμενη να μεταβεί από την Ξάνθη (τόπος κατοικίας) στην έδρα του στην Καβάλα, για να τα μελετήσει επιτόπου. Ωστόσο, μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, ο φορέας αποδέχθηκε εν τέλει ότι δεν είναι σύννομη εν προκειμένω η επίκληση λόγων προστασίας προσωπικών δεδομένων για τη μη χορήγηση των εν λόγω δικαιολογητικών και απέστειλε τα αιτούμενα φωτοαντίγραφα.

Πηγή:synigoros.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020