ΣτΠ: Μη ανάθεση διδακτικών ωρών μαθημάτων ΔΙΕΚ σε εκπαιδευτές, κατά παράβαση του οδηγού σπουδών

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε σε περίπτωση μη ανάθεσης διδακτικών ωρών σε πιστοποιημένο εκπαιδευτή ΔΙΕΚ από τον αρμόδιο Διευθυντή. Σε συνέχεια της παρέμβασης αυτής, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, απέστειλε συστάσεις στο ΔΙΕΚ, ώστε να μην επαναληφθεί η ίδια πρακτική στο μέλλον.

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) της ειδικότητας ΠΕ 85 Χημικών, προσέφυγε στον Συνήγορο ζητώντας τη μεσολάβησή του προς τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία είχε απευθυνθεί εγγράφως, λόγω μη ανάθεσης διδακτικών ωρών στον ίδιο από Διευθυντή ΔΙΕΚ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα, ο εκπαιδευτής ο οποίος συμμετείχε στην υπ΄ αριθμ. 6331/380/02-08-2019 πρόσκληση του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), ισχυρίστηκε ότι ο Διευθυντής του εν λόγω ΔΙΕΚ για το χειμερινό εξάμηνο 2019Β και εαρινό εξάμηνο 2020Α προέβη στην ανάθεση διδακτικών ωρών για τα εργαστηριακά μαθήματα συγκεκριμένης ειδικότητας, σε εκπαιδευτές οι οποίοι δεν διέθεταν τα προσόντα που ορίζει ο οδηγός σπουδών της ειδικότητας, παρακάμπτοντας τον ίδιο ο οποίος ήταν πρώτος στη σειρά στο σχετικό πίνακα κατάταξης εκπαιδευτών.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε την υπόθεση και διαπίστωσε ότι ο αρμόδιος Διευθυντής, για την εκπόνηση των εργαστηριακών μαθημάτων συγκεκριμένων ειδικοτήτων, προέβη στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), καθώς το Εργαστηριακό Κέντρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπαγόταν το συγκεκριμένο ΔΙΕΚ δεν διέθετε εργαστήριο. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις και όπως προβλέπεται στην παρ. ΣΤ/8 της υπ΄ αριθμ. 6331/380/02-08- 2019 Πρόσκλησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ο εκπαιδευτής του εργαστηριακού μαθήματος ορίζεται κατά προτεραιότητα από την επιχείρηση στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει το εργαστήριο. Κατόπιν τούτου ο Διευθυντής του εν λόγω ΔΙΕΚ για τις εργαστηριακές ανάγκες της συγκεκριμένης ειδικότητας ανέθεσε διδακτικές ώρες κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτές του ΕΑΠ, οι οποίοι ωστόσο δεν πληρούσαν τα προσόντα που ορίζει οδηγός σπουδών της ειδικότητας, αλλά ήταν κάτοχοι πτυχίων παρεμφερών ειδικοτήτων με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο διδακτικό αντικείμενο.

Ο Συνήγορος, διαπιστώνοντας τις μη σύμφωνες με το περιεχόμενο της πρόσκλησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ενέργειες του εν λόγω Διευθυντή, απέστειλε έγγραφο στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, μολονότι γνώριζε ότι η ανάθεση των ωρών στους επιλεγέντες εκπαιδευτές γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε Διευθυντή, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω έγκριση νομιμότητας των αναθέσεων από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
Στο έγγραφό του ζήτησε την ουσιαστική εξέταση της ένστασης του εκπαιδευτή και την αιτιολογημένη απάντηση αυτής. Η τελευταία εξέτασε την ένσταση, ταυτίστηκε με τις απόψεις της Αρχής και απέστειλε σύσταση στον συγκεκριμένο Διευθυντή ως προς την επιλογή εκπαιδευτών στους οποίους ανατίθενται κατά προτεραιότητα τα μαθήματα που διεξάγονται σε εξωτερικά εργαστήρια, ώστε να μην επαναληφθεί η ίδια πρακτική στο μέλλον.

Πηγή: synigoros.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020