ΣτΠ: Μη ανάρτηση Βεβαιώσεων Αποδοχών στο TAXISnet ωφελουμένων προγράμματος ΟΑΕΔ

Ο Συνήγορος του Πολίτη παρενέβη προκειμένου να αποδοθεί σε ωφελούμενους του ΟΑΕΔ ο φόρος μισθωτών uπηρεσιών και να αναρτηθούν οι βεβαιώσεις αποδοχών τους στο TAXISnet.

Ωφελούμενοι της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2018 του Ο.Α.Ε.Δ. προσέφυγαν στον Συνήγορο καθώς δεν είχε αποδοθεί ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) και δεν είχαν αναρτηθεί οι βεβαιώσεις αποδοχών στο TAXISnet από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε φορείς του οποίου απασχολήθηκαν. Ο ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαφωνούσαν σχετικά με το ποιος είναι υπόχρεος να προβεί στις ενέργειες αυτές, με συνέπεια να μην δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις.
Η Αρχή απευθύνθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, κοινοποιώντας το ζήτημα τόσο στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ όσο και στην Α.Α.Δ.Ε., και ζήτησε να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες. Ο Συνήγορος επεσήμανε ότι οι Φορείς Υποδοχής έχουν όλη τη διαχείριση, εκδίδουν τις βεβαιώσεις απασχόλησης, αποδίδουν τις ασφαλιστικές εισφορές, αποδίδουν τον Φ.Μ.Υ. και αποστέλλουν όλα τα δικαιολογητικά στον ΟΑΕΔ.
Εν συνεχεία ο ΟΑΕΔ απλώς πιστώνει τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους, ή, κατά περίπτωση, τους λογαριασμούς των Φορέων Υποδοχής, με το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και φορέων υποδοχής) και στον Φ.Μ.Υ. προκειμένου να αποδοθεί από τους φορείς υποδοχής στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και στη Δ.Ο.Υ. αντίστοιχα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη εξήγησε ότι στο άρθρο 1 της υπ’αρ. Α. 1025/2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τους Υπόχρεους υποβολής στοιχείων
βεβαιώσεων, ορίζονται τα ακόλουθα: «Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59,61,62 και 64 του ν. 4172/2013, …, έχουν υποχρέωση να χορηγούν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες στα οποία έγινε παρακράτηση, μοναδική βεβαίωση στην οποία αναγράφουν το σύνολο των αποδοχών από μισθωτή εργασία και συντάξεις, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα που κατέβαλαν στο φορολογικό έτος και τον φόρο που παρακρατήθηκε. …».
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διατύπωσε τις αντιρρήσεις του ως προς την αρμοδιότητα του για τις συγκεκριμένες ενέργειες και υπέδειξε τον ΟΑΕΔ ως αποκλειστικά υπεύθυνο για την παρακράτηση και απόδοση του αναλογούντα φόρου στην οικεία ΔΟΥ καθώς και για την ανάρτηση στο TAXISnet των ετήσιων βεβαιώσεων του προγράμματος.
Ο Συνήγορος απευθύνθηκε εκ νέου στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και ζήτησε την επίλυση του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί. Μετά την παρέμβασή του,ενημερώθηκε από την Διοίκηση του ΟΑΕΔ ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμφώνησε στην αποστολή προς την ΑΑΔΕ αρχείου ωφελουμένων των Υπηρεσιών Τοποθέτησης που υπάγονται σε αυτό, στο οποίο περιλαμβάνονται ανά ωφελούμενο ποσά του ΦΜΥ που παρακρατήθηκαν. Κατόπιν τούτου οι ωφελούμενοι είχαν πλέον τη δυνατότητα υποβολής των φορολογικών δηλώσεών τους.

Πηγή: synigoros.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020