ΣτΠ: Μεταγωγή κρατούμενου φοιτητή σε Κατάστημα Κράτησης της έδρας του Τμήματος φοίτησης

Κρατούμενος, μετά από συμμετοχή σε πανελλήνιες εξετάσεις, πέτυχε την εισαγωγή του σε Τμήμα Α.Ε.Ι., στο οποίο φοιτούσε εξ αποστάσεως, αφενός λόγω του ότι κρατούνταν σε Κατάστημα Κράτησης που εδρεύει σε Νομό και Περιφέρεια διαφορετικά από εκείνα της έδρας του Τμήματος φοίτησής του, αφετέρου επειδή δεν υπήρχε αντίστοιχο Τμήμα ή Πρόγραμμα Σπουδών ΑΕΙ στον τόπο κράτησής του προκειμένου να μετεγγραφεί.


Με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του γνωστοποιήθηκε ότι η αίτηση μετεγγραφής που υπέβαλε για αντίστοιχο Τμήμα στην Αθήνα «δεν δύναται να πραγματοποιηθεί διότι δεν καλύπτεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αφού το Τμήμα μετεγγραφής δεν εδρεύει στο νομό κράτησης».
Εξαιτίας των δυσκολιών που αντιμετώπιζε στην εξ αποστάσεως παρακολούθηση μαθημάτων και τη συμμετοχή σε εξετάσεις λόγω των ελλείψεων του Καταστήματος, όπου κρατείτο, στην απαραίτητη για τις σπουδές του ειδική υλικοτεχνική υποδομή αλλά και της ύπαρξης εργαστηρίων υποχρεωτικής παρακολούθησης στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος φοίτησής του, κατέθεσε τον Ιούνιο του 2020 αίτημα μεταγωγής στο Κατάστημα Κράτησης του τόπου όπου βρίσκεται η έδρα του Τμήματος.
Με αναφορά του στην Ανεξάρτητη Αρχή, ο κρατούμενος φοιτητής επισήμανε τις αυξημένες απαιτήσεις σε υποδομές που προϋποθέτει η συνέχιση των σπουδών του λόγω του αντικειμένου τους (ιδίως την ανάγκη αυξημένης χρονικά πρόσβασης σε Η/Υ, καθώς επίσης την εγκατάσταση και χρήση ειδικών προγραμμάτων), τις οποίες η Αρχή, με έγγραφό της στις 8/7/2020, έθεσε υπόψη των αρμοδίων Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και η σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ζήτησε από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, τις Διευθύνσεις αυτής και, δια αυτών, από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών, την άμεση εξέταση του αιτήματος μεταγωγής του αναφερομένου, ώστε να μπορεί να παρακολουθήσει, κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, μαθήματα με μορφή υποχρεωτικού εργαστηρίου, καθώς επίσης την ενίσχυση του Καταστήματος Κράτησής του με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (Η/Υ και λογισμικό) για τις ανάγκες της φοίτησής του.
Με έγγραφό της στις 24/7/2020, η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής ενημέρωσε την Ανεξάρτητη Αρχή για την αμελλητί διαβίβαση του αιτήματος μεταγωγής του κρατουμένου στην Κ.Ε.Μ. και την απόφαση αυτής για μεταγωγή του στο Κατάστημα Κράτησης του όπου όπου εδρεύει το Τμήμα φοίτησής του. Περαιτέρω, με το ίδιο έγγραφο γνωστοποιείται στην Αρχή η εντολή προς τη Διεύθυνση του εν λόγω Καταστήματος Κράτησης για ενίσχυση με τον απαραίτητο για τις ανάγκες φοίτησης του αναφερομένου υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για την άμεση ανταπόκριση, τις προσπάθειες και τη συνεργασία του αρμοδίου Υπουργείου και της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του αναφερόμενου στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Σωφρονιστικού Κώδικα (όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2776/1999), που προβλέπουν ότι κατά την εκτέλεση της ποινής δεν περιορίζεται κανένα άλλο ατομικό δικαίωμα των κρατουμένων εκτός από το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία, ενώ αυτοί δεν εμποδίζονται, λόγω της κράτησης, στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Πηγή: synigoros.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020