ΣτΠ: Γνωστοποίηση εμπιστευτικής έκθεσης ελέγχου στην άμεσα ενδιαφερόμενη ελεγχόμενη εταιρεία

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία υλοποίησε πρόγραμμα προβολής και προώθησης ελαιόλαδου σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζήτησε να λάβει γνώση της έκθεσης ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της, κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας από τον Καναδά.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης & Συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αρχικά αρνήθηκε την ικανοποίηση του αιτήματος με την αιτιολογία ότι «η έκθεση ελέγχου δεν αποτελεί αντικείμενο κοινοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 περί εμπιστευτικότητας του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013». Το συγκεκριμένο άρθρο, διάταξη με άμεση ισχύ στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου προστατεύονται από το «επαγγελματικό απόρρητο» και ότι οι πληροφορίες αυτές δεν επιτρέπεται να κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε άλλο άτομο εκτός εκείνων τα οποία, λόγω αρμοδιότητας, απαιτείται να λάβουν γνώση αυτών με σκοπό την άσκηση των καθηκόντων τους στα κράτη μέλη.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης κατόπιν προσφυγής της ενδιαφερόμενης εταιρείας, ο Συνήγορος του Πολίτη κατ’ αρχάς επισήμανε στην ηγεσία της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου ότι το δικαίωμα γνώσης των (οριστικοποιημένων) διοικητικών εγγράφων, όπως είναι εν προκειμένω η έκθεση ελέγχου, είναι συνταγματικής περιωπής και ερείσματος, και ως ειδικότερη έκφανση του δικαιώματος στην πληροφόρηση (άρθρα 5Α και 10 Συντάγματος), υπηρετεί την αρχή της διαφάνειας των οργάνων της Διοίκησης.

Επίσης, υπογράμμισε ότι το εν λόγω δικαίωμα επιτρέπει τον έλεγχο της τήρησης της ορθότητας και εν τέλει νομιμότητας της διοικητικής δράσης και δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο να αμφισβητήσει και να υπερασπίσει αποτελεσματικότερα τα συμφέροντά του, είτε ατομικά είτε συλλογικά.

Προσέτι, η Αρχή τόνισε ότι, ακριβώς ενόψει της σπουδαιότητας του συγκεκριμένου δικαιώματος, οι περιορισμοί και εξαιρέσεις στην άσκηση και ικανοποίησή του πρέπει να ερμηνεύονται στενά. Συνεπώς, το τι εμπίπτει στην εξαίρεση ή τον περιορισμό, θα πρέπει να (αντι)σταθμίζεται ad hoc ανάλογα με το συμφέρον ή το δικαίωμα που εξαρτάται από τη γνώση τού εγγράφου στο οποίο ζητείται η πρόσβαση κάθε φορά.

Εν κατακλείδι, υποστήριξε ότι η εμπιστευτικότητα και το απόρρητο του ελέγχου θα μπορούσε νόμιμα να αντιταχθεί έναντι οποιουδήποτε άλλου τρίτου, τυχόν ανταγωνιστή, φυσικού ή νομικού προσώπου, αλλά δεν μπορεί να ισχύει για την ελεγχόμενη, και άρα άμεσα ενδιαφερόμενη εταιρεία, εγείροντας με τον τρόπο αυτό ανεπίτρεπτο πρόσκομμα στην επιδίωξη προάσπισης των εννόμων συμφερόντων της.

Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μεταστροφή της αρχικής αρνητικής θέσης της εμπλεκόμενης Διεύθυνσης, που τελικά οδήγησε στην χορήγηση της έκθεσης ελέγχου στην εταιρεία.

Τέλος, η Αρχή επιθυμεί να εξάρει την ευελιξία και τα αντανακλαστικά που επέδειξε η προϊσταμένη της υπηρεσίας στη διαμεσολαβητική προσπάθεια της Αρχής, κατά την οποία αξιοποιήθηκαν όλοι οι πρόσφοροι τρόποι, μεταξύ αυτών και η τηλεφωνική επικοινωνία και συνεννόηση.Πηγή: www.synigoros.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020