ΣτΠ: Απόδειξη εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων σε διαδικασία προσλήψεων επικουρικού προσωπικού -πλην ιατρών- του Υπουργείου Υγείας

Η αρμόδια Διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας, κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου, έκανε αποδεκτά τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος για την απόδειξη της εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων.

Πολίτης διαμαρτυρήθηκε για την απόρριψή του στη διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού -πλην ιατρών- του Υπουργείου Υγείας. Ο αναφερόμενος υπέβαλε απολυτήριο στρατού, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό ως
δικαιολογητικό απόδειξης της στρατολογικής του κατάστασης, και, στη συνέχεια, υπέβαλε αίτηση θεραπείας προς τη Διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ) με συνημμένο το πιστοποιητικό στρατολογικής του κατάστασης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι στις οδηγίες για την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής στην ως άνω διαδικασία δεν προβλέπονταν ποια δικαιολογητικά θα έπρεπε να κατατεθούν προς απόδειξη της συνδρομής της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή της νόμιμης απαλλαγής από αυτές. Ζήτησε δε από τη ΔΥΠΕ να ενημερωθεί σχετικά με τις ενέργειές της σε απάντηση της αίτησης θεραπείας του αναφερόμενου, η οποία παρέμενε σε εκκρεμότητα. Με το απαντητικό έγγραφό της, τελικώς, η υπηρεσία ενημέρωσε την Αρχή, για τη δημοσίευση της απόφασης πρόσληψης του ενδιαφερομένου.

Πηγή: synigoros.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020