ΣτΠ: Προτάσεις για τη βελτίωση των δημοσίων νηπιαγωγείων

Προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τις κτιριολογικές προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές των δημοσίων νηπιαγωγείων

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με έγγραφό του προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, εξέθεσε τις απόψεις του για το ζήτημα της έλλειψης κατάλληλων κτιριακών υποδομών δημοσίων νηπιαγωγείων και πρότεινε συγκεκριμένες τροποποιήσεις επί του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Συγκεκριμένα, η Ανεξάρτητη Αρχή έχει γίνει αποδέκτης σημαντικού αριθμού αναφορών περί της ακαταλληλότητας, αλλά και της έλλειψης κτιριακών υποδομών δημοσίων νηπιαγωγείων. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των συγκεκριμένων αναφορών αυξήθηκε με την εισαγωγή της διετούς υποχρεωτικής φοίτησης των νηπίων. Τα προβλήματα που αναδεικνύονται αφορούν τη μη ορθή επιλογή χώρων, πολεοδομικές παραβάσεις στις υφιστάμενες δομές, αλλά, κυρίως, έλλειψη ενιαίων και σαφώς καθορισμένων κτιριολογικών προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών κατά την κατασκευή ή διαρρύθμιση των κτιρίων, με αποτέλεσμα οι χώροι να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νηπίων.

Με έγγραφό του προς τους αρμοδίους Υπουργούς ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε τη δημιουργία νέων κτιριολογικών προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών για τα νηπιαγωγεία, καθώς και την πρόβλεψη του κατάλληλου νομικού πλαισίου, προκειμένου η διοίκηση να είναι υποχρεωμένη για την εφαρμογή τους. Ειδικότερα, πρέπει να προβλεφθούν τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα χώρου ανά παιδί, όπως και κάθε άλλη ποιοτική προδιαγραφή για τα παιδιά νηπιακής ηλικίας από τεσσάρων (4) ετών. Επιπλέον, κρίθηκε σημαντικό να εξεταστεί η δυνατότητα μείωσης του μέγιστου αριθμού των μαθητών ανά τμήμα.

Σε επόμενο στάδιο, για τις υφιστάμενες μονάδες προτάθηκε ο προγραμματισμός ενός συντονισμένου και ολοκληρωμένου ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, προκειμένου να ερευνηθεί αφενός εάν αυτές ανταποκρίνονται στις κατ’ ελάχιστο κτιριακές απαιτήσεις (βάσει πολεοδομικής νομοθεσίας και κανόνων πυροπροστασίας), και αφετέρου εάν μπορούν να εκσυγχρονιστούν, ώστε να είναι σύμφωνες με τις νέες κτιριολογικές προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές και κατάλληλες για τα παιδιά αυτής της ηλικίας.

Ως προς τις προσωρινές κατασκευές εγκατάστασης νηπιαγωγείων ως βραχυπρόθεσμη λύση, η Ανεξάρτητη Αρχή διατύπωσε τη θέση ότι αυτές, αφενός μειώνουν τον προαύλιο χώρο των σχολείων όπου φιλοξενούνται και αφετέρου δε μπορούν να υποκαταστήσουν τις μόνιμες κτιριακές υποδομές, οι οποίες επιτρέπουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων σε βάθος χρόνου και εγγυώνται τη βέλτιστη ενεργειακή εξοικονόμηση. Σε κάθε περίπτωση, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι ο κτιριακός προγραμματισμός των σχολείων είναι θεμιτό να διαμορφώνεται με την εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων και όχι υπό τη χρονική πίεση άμεσης δημιουργίας επιπλέον χώρων στα δημόσια νηπιαγωγεία.Πηγή: synigoros.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020