ΣτΕ Ολ. 331-335/2021: παράβολο άρθρου 382 του ν. 4700/2020

Περίληψη αποφάσεων για το παράβολο του άρθρου 382 του ν. 4700/2020.

 
ΣτΕ Ολ 331-334: Η διάταξη του άρθρου 382 του ν. 4700/2020, με την οποία -μετά την πρόβλεψη του άρθρου 25 (παρ. 10) του ν. 4509/2017 για δυνατότητα εκ νέου άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, τα οποία είχαν απορριφθεί λόγω μη πλήρωσης της κατά το άρθρο 277 παρ. 3 και 4 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999) δικονομικής προϋπόθεσης της καταβολής αναλογικού παραβόλου σε φορολογικές και τελωνειακές εν γένει υποθέσεις-, προβλέπεται εκ νέου δυνατότητα επανόδου επί τέτοιων υποθέσεων, ανεξαρτήτως του ότι δεν εφαρμόζεται, ούτε ευθέως ούτε κατ’ αναλογίαν, στα ένδικα βοηθήματα και μέσα, τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι ανίσχυρη ως μη συμβατή προς τις διατάξεις των άρθρων 4, 26 και 87 του Συντάγματος περί ισότητας, διακρίσεως των λειτουργιών και δικαστικής ανεξαρτησίας, αντίστοιχα, εφ’ όσον, πάντως, με τον ν. 4700/2020 δεν μετεβλήθη το νομοθετικό καθεστώς επί του οποίου είχε στηριχθεί η απόρριψη.
Με την απόφαση ΣτΕ Ολ 335/2021 η οικεία αίτηση απορρίφθηκε για λόγους
τυπικούς.
 
Πηγή: adjustice.gr
 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020