ΣτΕ: Μη επιβολή τελών χαρτοσήμου σε έντοκα χρηματικά δάνεια χορηγούμενα, έστω ευκαιριακά, από ήδη υποκείμενο σε ΦΠΑ

ΣτΕ Β΄ 7μ 2163-4/2020, 2323-5/2020

Πρόεδρος: Ε. Σάρπ
Εισηγητές: Σύμβουλος Α. Γαλενιανού – Χαλκιαδάκη, Πάρεδρος Κ. Λαζαράκη
 
Μη επιβολή τελών χαρτοσήμου σε έντοκα χρηματικά δάνεια που χορηγούνται, έστω ευκαιριακά, από ήδη (για άλλη οικονομική δραστηριότητα) υποκείμενο σε ΦΠΑ.
 

 
Με τις ανωτέρω αποφάσεις της 7μελούς Συνθέσεως του Β΄ Τμήματος του Δικαστηρίου κρίθηκε ότι: Η χορήγηση από πρόσωπο  υποκείμενο σε ΦΠΑ για την κύρια οικονομική δραστηριότητά του, έστω ευκαιριακά, έντοκου χρηματικού δανείου, ως διάθεση κεφαλαίου σε τρίτον, έναντι του οποίου (κεφαλαίου) καταβάλλεται η δέουσα αμοιβή υπό μορφή τόκων, συνιστά παροχή υπηρεσιών από επαχθή αιτία και ως εκ τούτου, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, καίτοι συνιστά απαλλασσόμενη δραστηριότητα. Συνεπώς, η διάταξη (άρθρο 15 παρ. 1 περ. α΄) του Κώδικα των Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου, καθ’ ο μέρος επιβάλλει τέλος χαρτοσήμου επί συμβάσεων έντοκων χρηματικών δανείων, καταργήθηκε ήδη από 1.1.1987 δυνάμει ρητής πρόβλεψης του άρθρου 57 παρ. 1 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν 1642/1987).
 
Πηγή: adjustice.gr
 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020