ΣτΕ: ΦΠΑ – Διαδικασία διαιτησίας προβλεπόμενη από τη νομοθετικώς κυρωθείσα Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου

ΣτΕ Β´ 7μ. 246-253/2022

Πρόεδρος: Μιχαήλ Πικραμένος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος Β’ Τμήματος
Εισηγητές: Κωνσταντία Λαζαράκη, Σύμβουλος Επικρατείας
Ιωάννης Δημητρακόπουλος, Πάρεδρος ΣτΕ

ΦΠΑ – Διαδικασία διαιτησίας προβλεπόμενη από τη νομοθετικώς κυρωθείσα Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου – Αντίθεση προς ΣΕΕ και ΣΛΕΕ – Οι οικείες διαιτητικές αποφάσεις δεν δεσμεύουν τα διοικητικά δικαστήρια

Για διαφορές σχετικές με τον ΦΠΑ, στο πλαίσιο των οποίων συντρέχει περίπτωση ερμηνείας ή/και εφαρμογής διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, το άρθρο 44.3 της κυρωθείσας με τον ν. 2338/1995 Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου, που προβλέπει την υποβολή τους σε διαιτησία, δεν είναι συμβατό με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας των κρατών μελών (άρθρο 4 παρ. 3 εδαφ. α ΣΕΕ), θίγει την αυτονομία του δικαίου της Ένωσης και αντίκειται στα άρθρα 267 και 344 της ΣΛΕΕ. Συνεπώς, οι οικείες διαιτητικές αποφάσεις εκδίδονται καθ’ υπέρβαση των νόμιμων ορίων της δικαιοδοσίας του διαιτητικού οργάνου και δεν δεσμεύουν τα διοικητικά δικαστήρια, τα οποία επιλαμβάνονται αρμοδίως των διαφορών αυτών.

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020