ΣτΕ – Αποφάσεις για την Υ.Α. σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ

ΣτΕ Ολ 443/2022 – Απαραδέκτως προσβάλλεται η Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72), σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ» διότι αποτελεί στο σύνολό της ερμηνευτική εγκύκλιο. Δεν επιτρέπεται με δικόγραφο προσθέτων επέκταση των προσβαλλομένων πράξεων.

ΣτΕ Ολ 443/2022

Πρόεδρος: Ε. Σάρπ, Πρόεδρος ΣτΕ

Εισηγητής: Χ. Λιάκουρας, Σύμβουλος Επικρατείας

Απαραδέκτως προσβάλλεται η Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72), σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ» διότι αποτελεί στο σύνολό της ερμηνευτική εγκύκλιο. Δεν επιτρέπεται με δικόγραφο προσθέτων επέκταση των προσβαλλομένων πράξεων. 

Με την απόφαση ΣτΕ 443/2022 η Ολομέλεια επιλήφθηκε επί αιτήσεως ακυρώσεως που στρεφόταν κατά της με αρ. πρωτ. Φ80020/οικ. 15147/Δ16.438/15.4.2020 πράξης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72), σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ». Με την απόφαση αυτή κρίθηκε  , αρχικά , ότι παραδεκτώς υποβλήθηκε δικόγραφο προσθέτων λόγων, το οποίο ήταν κοινό για την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως και για άλλες δύο αιτήσεις ακυρώσεως δεδομένου ότι η εν λόγω αίτηση ήταν η προτασσόμενη στο δικόγραφο αυτό. Περαιτέρω, κρίθηκε ότι απαραδέκτως με το ανωτέρω δικόγραφο προσθέτων λόγων προσβάλλεται το πρώτον διαφορετική πράξη από αυτή που προσβάλλεται με το κύριο δικόγραφο. Τέλος, με την εν λόγω απόφαση κρίθηκε ότι η παραδεκτώς προσβαλλόμενη πράξη  αποτελεί στο σύνολό της απλή ερμηνευτική εγκύκλιο, η οποία στερείται εκτελεστού χαρακτήρα . Και τούτο διότι ουδεμία αυτοτελή έννομη συνέπεια επάγεται για τους αιτούντες, αλλά αφενός μεν περιορίζεται απλώς στην προς ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και λοιπών αποδεκτών αυτής επανάληψη των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 αφετέρου δε , κατά το μέρος που αναφέρει  ότι από τη δημοσίευση του ν. 4680/2020, παύει να ισχύει η με αριθ. πρωτ. 28153/276/21.6.2019 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( η οποία είχε εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου εικοστού τετάρτου του ν. 4618/2019, όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με το ως άνω άρθρο 63 του ν. 4680/2020 ), διότι η λήξη της ισχύος της πράξης αυτής επήλθε, όπως έχει ήδη κριθεί με την απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου 2211/2020, με τη θέση σε ισχύ του εν λόγω άρθρου 63 του ν. 4680/2020 και όχι με την προσβαλλόμενη πράξη. Συνεπώς, απαραδέκτως προσβάλλεται με τις  αιτήσεις ακυρώσεως, οι οποίες και απορρίφθηκαν.

 ΣτΕ Ολ 442/2022 – Απαραδέκτως προσβάλλεται η Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72), σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ» διότι αποτελεί στο σύνολό της ερμηνευτική εγκύκλιο. Άνευ εννόμου συμφέροντος προσβάλλεται πράξη καθορισμού αρμοδιοτήτων οργανωτικής μονάδας Ν.Π.Δ.Δ. από αιτούντες που δεν βλάπτονται από αυτήν.

ΣτΕ Ολ 442/2022

Πρόεδρος: Ε. Σάρπ, Πρόεδρος ΣτΕ

Εισηγητής: Χ. Λιάκουρας, Σύμβουλος Επικρατείας

Απαραδέκτως προσβάλλεται η Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72), σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ» διότι αποτελεί στο σύνολό της ερμηνευτική εγκύκλιο. Άνευ εννόμου συμφέροντος προσβάλλεται πράξη καθορισμού αρμοδιοτήτων οργανωτικής μονάδας Ν.Π.Δ.Δ. από αιτούντες που δεν βλάπτονται από αυτήν.

Με την απόφαση ΣτΕ 442/2022 η Ολομέλεια επιλήφθηκε επί αιτήσεως ακυρώσεως που στρεφόταν α ) κατά της με αρ. πρωτ. Φ80020/οικ. 15147/Δ16.438/15.4.2020 πράξης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72), σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ» και β ) της υπ’αριθμ.21462/7289/23.6.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων “ Προσθήκη αρμοδιότητας σε οργανική μονάδα του e-ΕΦΚΑ”.. Με την απόφαση αυτή κρίθηκε  , αρχικά , ότι απαραδέκτως υποβλήθηκε δικόγραφο προσθέτων λόγων, το οποίο ήταν κοινό για την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως και για άλλες δύο αιτήσεις ακυρώσεως δεδομένου ότι η εν λόγω αίτηση δεν ήταν η προτασσόμενη στο δικόγραφο αυτό. Περαιτέρω, με την εν λόγω απόφαση κρίθηκε ότι η πρώτη προσβαλλόμενη πράξη  αποτελεί στο σύνολό της απλή ερμηνευτική εγκύκλιο, η οποία στερείται εκτελεστού χαρακτήρα . Και τούτο διότι ουδεμία αυτοτελή έννομη συνέπεια επάγεται για τους αιτούντες, αλλά αφενός μεν περιορίζεται απλώς στην προς ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και λοιπών αποδεκτών αυτής επανάληψη των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 αφετέρου δε , κατά το μέρος που αναφέρει  ότι από τη δημοσίευση του ν. 4680/2020, παύει να ισχύει η με αριθ. πρωτ. 28153/276/21.6.2019 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( η οποία είχε εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου εικοστού τετάρτου του ν. 4618/2019, όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με το ως άνω άρθρο 63 του ν. 4680/2020 ), διότι η λήξη της ισχύος της πράξης αυτής επήλθε, όπως έχει ήδη κριθεί με την απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου 2211/2020, με τη θέση σε ισχύ του εν λόγω άρθρου 63 του ν. 4680/2020 και όχι με την προσβαλλόμενη πράξη. Τέλος, με την ίδια απόφαση κρίθηκε ότι η δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη προσβάλλεται άνευ εννόμου συμφέροντος καθώς αφενός μεν η πράξη αυτή δεν προκαλεί οιαδήποτε άμεση βλάβη στους αιτούντες, αφετέρου δε , αφορά τον καθορισμό αρμοδιοτήτων οργανωτικής μονάδας Ν.Π.Δ.Δ.

ΣτΕ Ολ 441/2022 – Απαραδέκτως προσβάλλεται η Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72), σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ» διότι αποτελεί στο σύνολό της ερμηνευτική εγκύκλιο. Απαραδέκτως προσβάλλονται ευθέως οι διατάξεις νόμου που έχουν αμιγώς κανονιστικό χαρακτήρα.

ΣτΕ Ολ 441/2022

Πρόεδρος: Ε. Σάρπ, Πρόεδρος ΣτΕ

Εισηγητής: Χ. Λιάκουρας, Σύμβουλος Επικρατείας 

Απαραδέκτως προσβάλλεται η Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72), σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ» διότι αποτελεί στο σύνολό της ερμηνευτική εγκύκλιο. Απαραδέκτως προσβάλλονται ευθέως οι διατάξεις νόμου που έχουν αμιγώς κανονιστικό χαρακτήρα.

Με την απόφαση ΣτΕ 441/2022 η Ολομέλεια επιλήφθηκε επί αιτήσεως ακυρώσεως που στρεφόταν κατά 1) των ρυθμίσεων των διατάξεων του άρθρου 63 παρ. 2 του ν. 4680/2020 ( Α’ 72 ) και 2) της με αρ. πρωτ. Φ80020/οικ. 15147/Δ16.438/15.4.2020 πράξης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72), σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ».Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε η αίτηση ακυρώσεως ως απαραδέκτως ασκηθείσα κατά το μέρος που στρέφεται απευθείας κατά των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 διότι με τις διατάξεις του ως άνω νόμου εισάγονται ρυθμίσεις, οι οποίες, ως εκ του αμιγώς κανονιστικού τους χαρακτήρα, προσιδιάζουν σε ουσιαστικό νόμο, για την εφαρμογή τους δε εκδίδονται ατομικές διοικητικές πράξεις. Περαιτέρω,  με την αποφάση αυτή κρίθηκε  ότι   η δεύτερη προσβαλλόμενη πράξη  αποτελεί στο σύνολό της απλή ερμηνευτική εγκύκλιο, η οποία στερείται εκτελεστού χαρακτήρα . Και τούτο διότι ουδεμία αυτοτελή έννομη συνέπεια επάγεται για τους αιτούντες, αλλά αφενός μεν περιορίζεται απλώς στην προς ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και λοιπών αποδεκτών αυτής επανάληψη των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 αφετέρου δε , κατά το μέρος που αναφέρει  ότι από τη δημοσίευση του ν. 4680/2020, παύει να ισχύει η με αριθ. πρωτ. 28153/276/21.6.2019 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( η οποία είχε εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου εικοστού τετάρτου του ν. 4618/2019, όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με το ως άνω άρθρο 63 του ν. 4680/2020 ), διότι η λήξη της ισχύος της πράξης αυτής επήλθε, όπως έχει ήδη κριθεί με την απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου 2211/2020, με τη θέση σε ισχύ του εν λόγω άρθρου 63 του ν. 4680/2020 και όχι με την προσβαλλόμενη πράξη. Συνεπώς, απαραδέκτως προσβάλλεται με την αίτηση ακυρώσεως και η πράξη αυτή.

ΣτΕ Ολ 440/2022 – Απαραδέκτως προσβάλλεται η Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72), σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ» διότι αποτελεί στο σύνολό της ερμηνευτική εγκύκλιο. Δικόγραφο προσθέτων, κοινό με άλλες αιτήσεις ακυρώσεως, παραδεκτώς ασκείται μόνον ως προς την προτασσόμενη αίτηση
​​​​​​

ΣτΕ Ολ 440/2022

Πρόεδρος: Ε. Σάρπ, Πρόεδρος ΣτΕ

Εισηγητής: Χ. Λιάκουρας, Σύμβουλος Επικρατείας

Απαραδέκτως προσβάλλεται η Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72), σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ» διότι αποτελεί στο σύνολό της ερμηνευτική εγκύκλιο. Δικόγραφο προσθέτων, κοινό με άλλες αιτήσεις ακυρώσεως, παραδεκτώς ασκείται μόνον ως προς την προτασσόμενη αίτηση 

Με την απόφαση ΣτΕ 440/2022 η Ολομέλεια επιλήφθηκε επί αιτήσεως ακυρώσεως που στρεφόταν κατά της με αρ. πρωτ. Φ80020/οικ. 15147/Δ16.438/15.4.2020 πράξης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72), σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ». Με την απόφαση αυτή κρίθηκε  , αρχικά , ότι απαραδέκτως υποβλήθηκε δικόγραφο προσθέτων λόγων, το οποίο ήταν κοινό για την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως και για άλλες δύο αιτήσεις ακυρώσεως δεδομένου ότι η εν λόγω αίτηση δεν ήταν η προτασσόμενη στο δικόγραφο αυτό. Περαιτέρω, με την εν λόγω απόφαση κρίθηκε ότι η παραδεκτώς προσβαλλόμενη πράξη  αποτελεί στο σύνολό της απλή ερμηνευτική εγκύκλιο, η οποία στερείται εκτελεστού χαρακτήρα. Και τούτο διότι ουδεμία αυτοτελή έννομη συνέπεια επάγεται για τους αιτούντες, αλλά αφενός μεν περιορίζεται απλώς στην προς ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και λοιπών αποδεκτών αυτής επανάληψη των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 αφετέρου δε , κατά το μέρος που αναφέρει  ότι από τη δημοσίευση του ν. 4680/2020, παύει να ισχύει η με αριθ. πρωτ. 28153/276/21.6.2019 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( η οποία είχε εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου εικοστού τετάρτου του ν. 4618/2019, όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με το ως άνω άρθρο 63 του ν. 4680/2020 ), διότι η λήξη της ισχύος της πράξης αυτής επήλθε, όπως έχει ήδη κριθεί με την απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου 2211/2020, με τη θέση σε ισχύ του εν λόγω άρθρου 63 του ν. 4680/2020 και όχι με την προσβαλλόμενη πράξη. Συνεπώς, απαραδέκτως προσβάλλεται με τις  αιτήσεις ακυρώσεως, οι οποίες και απορρίφθηκαν.

ΣτΕ Ολ 439/2022 – Απαραδέκτως προσβάλλεται η Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72), σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ» διότι αποτελεί στο σύνολό της ερμηνευτική εγκύκλιο. Απαραδέκτως προσβάλλονται ευθέως οι διατάξεις νόμου που έχουν αμιγώς κανονιστικό χαρακτήρα καθώς και η παράλειψη της Διοίκησης να εκδώσει κανονιστική εκτελεστή πράξη εφαρμογής διάταξης νόμου όταν η διάταξη αυτή περιέχει αυτυτελή ρύθμιση και δεν χορηγεί εξουσιοδότηση για την έκδοση σχετικής κανονιστικής διοικητικής πράξη.

ΣτΕ Ολ 439/2022

Πρόεδρος: Ε. Σάρπ, Πρόεδρος ΣτΕ

Εισηγητής: Χ. Λιάκουρας, Σύμβουλος Επικρατείας

 Απαραδέκτως προσβάλλεται η Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72), σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ» διότι αποτελεί στο σύνολό της ερμηνευτική εγκύκλιο. Απαραδέκτως προσβάλλονται ευθέως οι διατάξεις νόμου που έχουν αμιγώς κανονιστικό χαρακτήρα καθώς και η παράλειψη της Διοίκησης να εκδώσει κανονιστική εκτελεστή πράξη εφαρμογής διάταξης νόμου όταν η διάταξη αυτή περιέχει αυτυτελή ρύθμιση και δεν χορηγεί εξουσιοδότηση για την έκδοση σχετικής κανονιστικής διοικητικής πράξη.

 Με την απόφαση ΣτΕ 439/2022 η Ολομέλεια επιλήφθηκε επί αιτήσεως ακυρώσεως που στρεφόταν κατά 1) της παράλειψης της Διοίκησης να εκδώσει “ κανονιστική εκτελεστή πράξη εφαρμογής του άρθρου 63 παρ.2 του ν.4680/2020”, 2 )  “των κανονιστικών εκτελεστών πράξεων της Διοίκησης που περιέχονται στο ρυθμίσεων  άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 4680/2020” και των “κανονιστικών διατάξεων που περιέχονται στο άρθρο αυτό” και 3) της με αρ. πρωτ. Φ80020/οικ. 15147/Δ16.438/15.4.2020 πράξης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72), σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ». Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε η αίτηση ακυρώσεως ως απαραδέκτως ασκηθείσα κατά το μέρος που στρέφεται κατά “των κανονιστικών εκτελεστών πράξεων της Διοίκησης που περιέχονται στο ρυθμίσεων  άρθρο 63 παρ. 2 του ν. 4680/2020” και των “κανονιστικών διατάξεων που περιέχονται στο άρθρο αυτό” , δηλαδή κατά το μέρος που στρέφονται ευθέως  κατά των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 διότι με τις διατάξεις του ως άνω νόμου εισάγονται ρυθμίσεις, οι οποίες, ως εκ του αμιγώς κανονιστικού τους χαρακτήρα, προσιδιάζουν σε ουσιαστικό νόμο, για την εφαρμογή τους δε εκδίδονται ατομικές διοικητικές πράξεις. Περαιτέρω,  με την ίδια αποφάση κρίθηκε ότι η αίτηση ασκείται απαραδέκτως και κατά της παράλειψης της Διοίκησης να εκδώσει “ κανονιστική εκτελεστή πράξη εφαρμογής του άρθρου 63 παρ.2 του ν.4680/2020” διότι η διάταξη αυτή καθορίζει η ίδια τη μέθοδο προσδιορισμού του ύψους της καταβλητέας επικουρικής σύνταξης και δεν χορηγεί εξουσιοδότηση για την έκδοση σχετικής κανονιστικής διοικητικής πράξης.  Τέλος,  κρίθηκε  ότι   η τρίτη προσβαλλόμενη πράξη  αποτελεί στο σύνολό της απλή ερμηνευτική εγκύκλιο, η οποία στερείται εκτελεστού χαρακτήρα . Και τούτο διότι ουδεμία αυτοτελή έννομη συνέπεια επάγεται για τους αιτούντες, αλλά αφενός μεν περιορίζεται απλώς στην προς ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και λοιπών αποδεκτών αυτής επανάληψη των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 αφετέρου δε , κατά το μέρος που αναφέρει  ότι από τη δημοσίευση του ν. 4680/2020, παύει να ισχύει η με αριθ. πρωτ. 28153/276/21.6.2019 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( η οποία είχε εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου εικοστού τετάρτου του ν. 4618/2019, όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με το ως άνω άρθρο 63 του ν. 4680/2020 ), διότι η λήξη της ισχύος της πράξης αυτής επήλθε, όπως έχει ήδη κριθεί με την απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου 2211/2020, με τη θέση σε ισχύ του εν λόγω άρθρου 63 του ν. 4680/2020 και όχι με την προσβαλλόμενη πράξη. Συνεπώς, απαραδέκτως προσβάλλεται με την αίτηση ακυρώσεως και η πράξη αυτή.

 ΣτΕ Ολ 437-8/2022 – Απαραδέκτως προσβάλλεται η Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72), σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ» διότι αποτελεί στο σύνολό της ερμηνευτική εγκύκλιο.

ΣτΕ Ολ 437-8/2022

Πρόεδρος: Ε. Σάρπ, Πρόεδρος ΣτΕ

Εισηγητής: Χ. Λιάκουρας, Σύμβουλος Επικρατείας

Απαραδέκτως προσβάλλεται η Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72), σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ» διότι αποτελεί στο σύνολό της ερμηνευτική εγκύκλιο.

Με τις αποφάσεις 437-8/2022 η Ολομέλεια επιλήφθηκε επί αιτήσεων ακυρώσεως που στρέφονταν κατά της με αρ. πρωτ. Φ80020/οικ. 15147/Δ16.438/15.4.2020 πράξης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72), σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ». Με τις αποφάσεις αυτές κρίθηκε  ότι   η προσβαλλόμενη πράξη  αποτελεί στο σύνολό της απλή ερμηνευτική εγκύκλιο, η οποία στερείται εκτελεστού χαρακτήρα . Και τούτο διότι ουδεμία αυτοτελή έννομη συνέπεια επάγεται για τους αιτούντες, αλλά αφενός μεν περιορίζεται απλώς στην προς ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και λοιπών αποδεκτών αυτής επανάληψη των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 αφετέρου δε , κατά το μέρος που αναφέρει  ότι από τη δημοσίευση του ν. 4680/2020, παύει να ισχύει η με αριθ. πρωτ. 28153/276/21.6.2019 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( η οποία είχε εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου εικοστού τετάρτου του ν. 4618/2019, όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με το ως άνω άρθρο 63 του ν. 4680/2020 ), διότι η λήξη της ισχύος της πράξης αυτής επήλθε, όπως έχει ήδη κριθεί με την απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου 2211/2020, με τη θέση σε ισχύ του εν λόγω άρθρου 63 του ν. 4680/2020 και όχι με την προσβαλλόμενη πράξη. Συνεπώς, απαραδέκτως προσβάλλεται με τις  αιτήσεις ακυρώσεως, οι οποίες και απορρίφθηκαν. 

ΣτΕ Ολ 431-436/2022 – Παραδεκτώς προσβάλλονται μόνον οι πράξεις ανάλυσης συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, που εκδόθηκαν σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 . Απαραδέκτως προσβάλλονται οι λοιπές πράξεις. Η διάταξη του άρθρου 63 του ν.4680/2020 , με την οποία οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. εντάσσονται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, δεν παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ.1 και 17 του Συντάγματος και το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Απαραδέκτως προβάλλονται λόγοι ακυρώσεως που αφορούν το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου εικοστού τετάρτου του ν. 4618/2019, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 63 του ν. 4680/2010. Το κύρος διάταξης αυτής μπορεί να αμφισβητηθεί ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Απορρίπτονται οι λοιποί λόγοι ακυρώσεως ως στηριζόμενοι σε εσφαλμένη προϋπόθεση.

ΣτΕ Ολ 431-436/2022

Πρόεδρος: Ε. Σάρπ, Πρόεδρος ΣτΕ

Εισηγητής: Χ. Λιάκουρας, Σύμβουλος Επικρατείας

Παραδεκτώς προσβάλλονται μόνον οι πράξεις ανάλυσης συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, που εκδόθηκαν σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 . Απαραδέκτως προσβάλλονται οι λοιπές πράξεις. Η διάταξη του άρθρου 63 του ν.4680/2020 , με την οποία οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. εντάσσονται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, δεν παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ.1 και 17 του Συντάγματος και το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Απαραδέκτως προβάλλονται λόγοι ακυρώσεως που αφορούν το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου εικοστού τετάρτου του ν. 4618/2019, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 63 του ν. 4680/2010. Το κύρος  διάταξης αυτής μπορεί να αμφισβητηθεί ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Απορρίπτονται οι λοιποί λόγοι ακυρώσεως ως στηριζόμενοι σε εσφαλμένη προϋπόθεση.

Με τις αποφάσεις ΣτΕ 431 – 436/2022 η Ολομέλεια επιλήφθηκε επί αιτήσεων ακυρώσεως που στρέφονταν κατά 1) των ρυθμίσεων των διατάξεων του άρθρου 63 παρ. 2 του ν. 4680/2020 ( Α’ 72 ) , 2) της με αρ. πρωτ. Φ80020/οικ. 15147/Δ16.438/15.4.2020 πράξης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72), σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ», 3) των προς τους αιτούντες ενημερωτικών δελτίων συντάξεων (ανάλυση πληρωμής επικουρικής σύνταξης) του e-Ε.Φ.Κ.Α. μηνών Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2020 και 4) των από Ιουνίου 2020 συγκεντρωτικών πινάκων πληρωμών των επικουρήσεων των ετών 2019-2020 που εξέδωσε ο e-Ε.Φ.Κ.Α. για τα ποσά των επικουρήσεων  του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 που αφορούν τους αιτούντες .

Με τις αποφάσεις αυτές απορρίφθηκαν οι αίτηση ακυρώσεως ως απαραδέκτως ασκηθείσες α ) κατά το μέρος που στρέφονται απευθείας κατά των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 διότι με τις διατάξεις του ως άνω νόμου εισάγονται ρυθμίσεις, οι οποίες, ως εκ του αμιγώς κανονιστικού τους χαρακτήρα, προσιδιάζουν σε ουσιαστικό νόμο, για την εφαρμογή τους δε εκδίδονται ατομικές διοικητικές πράξεις, β ) κατά το μέρος που στρέφονται κατά του υπ΄αρ. πρωτ. Φ80020/οικ. 15147/Δ16.438/15.4.2020 εγγράφου του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 (Α΄ 72), σχετικά με την ένταξη ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ – Π.Π. ΕΘΝΑΚ στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ» διότι δεν συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη καθόσον ουδεμία αυτοτελή έννομη συνέπεια επάγεται για τους αιτούντες, αλλά περιορίζεται στην προς ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και λοιπών αποδεκτών αυτής επανάληψη των ρυθμίσεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 και την παροχή διευκρινίσεων για την ορθή εφαρμογή τους και γ ) κατά το μέρος που στρέφονται κατά  των από Ιουνίου 2020 συγκεντρωτικών πινάκων πληρωμών των επικουρήσεων των ετών 2019-2020 που εξέδωσε ο e-Ε.Φ.Κ.Α. για τα ποσά των επικουρήσεων  του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 που αφορούν τους αιτούντες, οι οποίοι και αυτοί αποτελούν πληροφοριακά έγγραφα. 

Περαιτέρω, με τις αποφάσεις αυτές κρίθηκε ότι έστω και αν η αμφισβήτηση της νομιμότητας των έτερων προσβαλλομένων πράξεων ανάλυσης συντάξεων τριών μηνών του έτους 2020 του e-ΕΦΚΑ, που εκδόθηκαν σε εκτέλεση των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου 63 του ν. 4680/2020 , γεννά κοινωνικοασφαλιστική διαφορά ουσίας, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 περιπτ. α´ του ν. 702/1977 , ανήκει στην αρμοδιότητα του διοικητικού πρωτοδικείου, οι υποθέσεις πρέπει για λόγους οικονομίας της δίκης να διακρατηθούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Με τις ίδιες αποφάσεις αναγνωρίστηκε το έννομο συμφέρον των παραδεκτώς ομοδικούντων αιτούντων, συνταξιούχων και δικαιούχων των παροχών του ΛΕΠΕΤΕ , οι οποίοι καταλαμβανόμενοι από τις ρυθμίσεις του άρθρου 63 του ν. 4680/2020  αμφισβητούν το ύψος των επικουρικών συντάξεων προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι μη νομίμως αυτές προσδιορίστηκαν σε ποσό που υπολείπεται των παροχών του ΛΕΠΕΤΕ , προσβάλλοντας τις πράξεις ανάλυσης συντάξεων στο μέτρο που επιδιώκουν τη μεταρρύθμισή τους προς τον σκοπό της αύξησης των επικουρικών συντάξεών τους.

Επί της ουσίας κρίθηκε ότι  ο νομοθέτης, λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2017 ο ΛΕΠΕΤΕ έπαψε να καταβάλλει τις προβλεπόμενες στον Κανονισμό Λειτουργίας του παροχές επικούρησης, ενέταξε οριστικά τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ στον δημόσιο φορέα επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις  επιταγές του άρθρου 22 παρ. 5 του Συντάγματος, και προσδιόρισε τους ειδικότερους όρους της ιδρυθείσας κοινωνικοασφαλιστικής σχέσης δημοσίου δικαίου μεταξύ των ανωτέρω και του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. Συνεπώς, με τις επίμαχες διατάξεις δεν καταργείται ο ΛΕΠΕΤΕ ούτε επιχειρείται μετατροπή ενοχικών αξιώσεων σε δημοσίου δικαίου δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης ή επέμβαση σε υφιστάμενο περιουσιακό δικαίωμα των αιτούντων για λήψη επικουρικής σύνταξης στο ύψος της προβλεπόμενης από τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΛΕΠΕΤΕ ιδιωτικού δικαίου παροχής, αλλά η το πρώτον σύσταση δημοσίου δικαίου σχέσης κοινωνικής ασφάλισης, κατά τρόπο οριστικό, υπό τους όρους που καθορίζουν οι ίδιες οι επίμαχες διατάξεις, λαμβανομένης υπόψη της παύσης πληρωμών από τον ως άνω ειδικό λογαριασμό.  Εξάλλου, πέραν του ότι, με το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ δεν προστατεύεται δικαίωμα σε σύνταξη ορισμένου ποσού, δεν αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα ή άλλη υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη υποχρέωση του Κράτους για καταβολή επικουρικής σύνταξης ανάλογου ύψους με το οριζόμενο στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΛΕΠΕΤΕ ( αλλά και κάθε άλλου παρόμοιου ειδικού λογαριασμού ) ύψος των παροχών επικούρησης, αναλαμβάνοντας έτσι την υποχρέωση ικανοποίησης των αξιώσεων των συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ που τυχόν απορρέουν από τις συμβατικές σχέσεις τους με την ΕΤΕ . Όπως δε προκύπτει από τις διατάξεις των παρ. 1 και 7 του επίμαχου άρθρου 63, συνεχίζεται η καταβολή των επικουρικών συντάξεων στους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και μετά την ημερομηνία αυτή . Έτσι απορρίφθηκε ο λόγος ακυρώσεως ότι  συνολικά οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 αντίκεινται ευθέως στο άρθρο 17 του Συντάγματος και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στο μέτρο που με αυτές επιχειρείται: α) η αυθαίρετη κατάργηση ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου, ήτοι ενός κοινού λογαριασμού (ΛΕΠΕΤΕ) στον οποίο καταβάλλονταν επί δεκαετίες οι εισφορές των αιτούντων, β) η αναγκαστική υπαγωγή των αιτούντων στον δημόσιο φορέα επικουρικής ασφάλισης, γ) η υποχρεωτική μετατροπή της ενοχικής φύσης αξίωσης των αιτούντων σε επικουρική σύνταξη, δ) η δραστική μείωση του ύψους της πλήρους παροχής που δικαιούνται οι αιτούντες, και ε) η μη διασφάλιση της εν λόγω παροχής τους μετά την 31.12.2024. 

Περαιτέρω, κρίθηκε ότι ο ανωτέρω προβαλλόμενος λόγος , κατά το σκέλος του με το οποίο πλήσσεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου εικοστού τετάρτου του ν. 4618/2019, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 63 του ν. 4680/2010 – με το οποίο ορίζεται ότι “ Με τις ως άνω εισφορές εξαντλείται η υποχρέωση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος έναντι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ που προκύπτει από την οικονομική επιβάρυνση του τελευταίου με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, καθώς και οιουδήποτε άλλου τρίτου” – είναι απαράδεκτος, δεδομένου ότι τα προσβαλλόμενα σημειώματα ανάλυσης συντάξεων (μόνες παραδεκτώς προσβαλλόμενες πράξεις) δεν έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής, αλλά εφαρμόζουν στην ατομική περίπτωση κάθε αιτούντος τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4680/2020, που αφορούν στη δημοσίου δικαίου σχέση των συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ με τον δημόσιο φορέα επικουρικής ασφάλισης. Εξάλλου, η επίμαχη διάταξη δεν συνέχεται με τις λοιπές διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4680/2020, – οι οποίες εντάσσονται σε ένα σύστημα ρυθμίσεων που διέπει τη νεοσυσταθείσα δημοσίου δικαίου σχέση κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ του δημόσιου φορέα επικουρικής ασφάλισης και των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ, καθώς και της ΕΤΕ ως εργοδότη, και αποβλέπει στην , χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση , εξασφάλιση της απρόσκοπτης καταβολής επικουρικής συνταξιοδοτικής παροχής στα πρόσωπα αυτά – κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να γίνει δεκτό ότι τυχόν ανίσχυρο της ως άνω διάταξης θα οδηγούσε σε καθ’ ολοκληρία αδυναμία λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος ρυθμίσεων . Το κύρος δε της επίμαχης διάταξης μπορεί να αμφισβητηθεί ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, ενώπιον των οποίων οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επιδιώξουν την αναγνώριση και ικανοποίηση των ιδιωτικού δικαίου αξιώσεών τους έναντι της ΕΤΕ , όπως άλλωστε,  έχουν ήδη πράξει και τα οποία είναι αρμόδια να αποφανθούν ως προς την έννοια και την επιρροή της ανωτέρω διάταξης στις σχέσεις αυτές.

Περαιτέρω, απορρίφθηκε ο προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως ότι η -δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020- κατάργηση του ΛΕΠΕΤΕ και η αναγκαστική υπαγωγή των συνταξιούχων του εν λόγω Ειδικού Λογαριασμού στον δημόσιο φορέα επικουρικής ασφάλισης, με συνέπεια τη μετατροπή των ενοχικών αξιώσεών τους για λήψη επικουρικών παροχών του ΛΕΠΕΤΕ σε δικαίωμα λήψης ουσιωδώς μειωμένης επικουρικής σύνταξης από τον δημόσιο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, αποτελεί αντίθετη στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος επέμβαση του νομοθέτη σε συνεστημένη συμβατική σχέση μεταξύ της ΕΤΕ και των εργαζομένων της, με την αιτιολογία ότι στην προκειμένη περίπτωση, η υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ στην επικουρική ασφάλιση του δημόσιου φορέα κοινωνικής ασφάλισης υπαγορεύθηκε από τους  ( προαναφερθέντες ) λόγους δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος, συνιστάμενους στην ασφαλιστική κάλυψή τους μετά τη διακοπή καταβολής των επικουρικών παροχών του Λογαριασμού από τον Δεκέμβριο του έτους 2017, η δε εφεξής λειτουργία και η τύχη της περιουσίας του ΛΕΠΕΤΕ δεν αποτέλεσε αντικείμενο ρύθμισης εκ μέρους του νομοθέτη , ο οποίος δεν διέλυσε ούτε αφαίρεσε περιουσιακά του στοιχεία, ενώ τυχόν ενοχικές αξιώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ κατά της ΕΤΕ δεν μετατράπηκαν σε δημοσίου δικαίου δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης από τον φορέα επικουρικής ασφάλισης.

Το Δικαστήριο , ακολούθως, απέρριψε προεχόντως ως στηριζόμενο σε εσφαλμένη προϋπόθεση τον λόγο ακυρώσεως ότι κατά παραβίαση των άρθρων 4 παρ. 1, 5 παρ. 1, 22, 25 παρ. 1 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, δεν προηγήθηκε του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 ειδική, εμπεριστατωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη, από την οποία να προκύπτει ότι οι επιπτώσεις από τις επίμαχες ρυθμίσεις στο βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ, λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών της δεδομένης συγκυρίας, δεν έχουν, αθροιστικά λαμβανόμενες, αποτέλεσμα τέτοιο που να οδηγεί σε ανεπίτρεπτη επέμβαση στην περιουσία τους. Και τούτο διότι από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει ότι πριν από την ψήφιση των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 εκπονήθηκαν, στο πλαίσιο της ψήφισης και του αφορώντος το ασφαλιστικό σύστημα γενικότερα ν. 4670/2020, αφενός μεν αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες, προκειμένου να τεκμηριώσουν γενικώς την βιωσιμότητα του e-ΕΦΚΑ (όπως με τον νόμο αυτόν μετονομάσθηκε ο ΕΦΚΑ), έλαβαν υπόψη και την ένταξη στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ, και, προφανώς, και τους απαιτούμενους για την αντιμετώπιση του οικονομικού βάρους, που θα συνεπαγόταν η ένταξη αυτή, πόρους , και αφετέρου επιστημονική μελέτη ως προς την επάρκεια γενικώς των συντάξεων, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι προβλεπόμενες συντάξεις παρέχουν «ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο». Ο ίδιος δε λόγος ακυρώσεως, κατά το μέρος του , με το οποίο οι αιτούντες προβάλλουν ότι δεν προηγήθηκε τέτοια μελέτη, από την οποία να προκύπτει η ανάγκη καθορισμού του ύψους της επικουρικής σύνταξής τους σε ποσοστό περίπου 50% της παροχής του ΛΕΠΕΤΕ και ο προσδιορισμός του ύψους και του χρονικού διαστήματος της επιπρόσθετης εισφοράς της ΕΤΕ , απορρίφθηκε ως αβάσιμος διότι αφενός δεν προκύπτει από το Σύνταγμα ή άλλη υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη υποχρέωση του Κράτους για καταβολή επικουρικής σύνταξης ανάλογου ύψους με την προβλεπόμενη σε κανονισμό λειτουργίας λογαριασμού ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι ο ΛΕΠΕΤΕ, παροχή και, αφετέρου, το ύψος της επικουρικής σύνταξης, που δικαιούται, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4680/2020, η συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων, δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, ούτε οι αιτούντες ισχυρίζονται, ότι υπολείπεται του ύψους της επικουρικής σύνταξης που θα ελάμβαναν με βάση τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για την χορήγηση της επικουρικής σύνταξης, το δε ζήτημα της τυχόν ανάγκης καταβολής από τον εργοδότη επιπρόσθετης εισφοράς στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης και του ύψους αυτής δεν αποτελεί αντικείμενο της εν λόγω μελέτης, η οποία αποβλέπει στην τεκμηρίωση της επάρκειας των προβλεπομένων να καταβληθούν συνταξιοδοτικών παροχών, αλλά ζήτημα, το οποίο έχει σχέση με την βιωσιμότητα του φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Εξάλλου, με τις ίδιες αποφάσεις κρίθηκε ότι οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως, σύμφωνα με τους οποίους,  οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 αντίκεινται στα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος, 6 της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, διότι συνιστούν αναδρομική επέμβαση του νομοθέτη σε εκκρεμή δικαστική διένεξη μεταξύ των αιτούντων και της ΕΤΕ, δια της οποίας η ΕΤΕ απαλλάσσεται από το σύνολο των υποχρεώσεών της έναντι των αιτούντων και του ΛΕΠΕΤΕ, με αποτέλεσμα να αποβαίνουν οι εκκρεμείς δίκες υπέρ της, καθώς και ότι οι ίδιες διατάξεις συνιστούν απαγορευμένη, κατά το άρθρο 107 παρ. 1 Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ΣΛΕΕ ), κρατική ενίσχυση υπέρ της ΕΤΕ, διότι με την κατάργηση του ΛΕΠΕΤΕ και των αξιώσεων των αιτούντων για λήψη των παροχών επικούρησης, η ΕΤΕ απαλλάσσεται του οικονομικού βάρους που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της έναντι των συνταξιούχων του Λογαριασμού και, με τον τρόπο αυτό, αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε βάρος των λοιπών τραπεζικών επιχειρήσεων , προβάλλονται απαραδέκτως διότι στρεφόμενοι κατά των μόνων παραδεκτώς προσβαλλομένων αναλυτικών πράξεων συντάξεων,    προϋποθέτουν αμφισβήτηση του κύρους της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4618/2019, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 63 του ν. 4680/2020, η οποία, όμως, δεν εντάσσεται στην παρούσα διαφορά, αλλά αποτελεί αντικείμενο δικαστικής κρίσης των πολιτικών δικαστηρίων, ενώπιον των οποίων εκκρεμούν  δικαστικές διενέξεις των αιτούντων με την ΕΤΕ. Ομοίως, απορρίφθηκε ως στηριζόμενος στην  εκδοχή ότι, δυνάμει των επίμαχων διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4680/2020, οι ενοχικές αξιώσεις των συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ έναντι της ΕΤΕ αντικαταστάθηκαν με δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης, καθ’ υποκατάσταση της οφειλέτριας τράπεζας από τον κρατικό φορέα επικουρικής ασφάλισης και ο λόγος ακυρώσεως ότι οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4680/2020 παραβιάζουν τις διατάξεις των άρθρων 101, 102 και 106 παρ. 1 και 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας την οποία προβλέπει το άρθρο 4 παρ. 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020