ΣτΕ Δ΄ 293/2022 – Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης κύρωσης δεν εφαρμόζεται επί παραβίασης υποχρέωσης υποβολής αναλυτικού κοστολογίου βάσει αγορανομικών διατάξεων

ΣτΕ Δ΄ 293/2022 (παραπέμπει στην επταμελή σύνθεση)
Πρόεδρος: Μ. Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Δ. Κυριλλόπουλος, Σύμβουλος ΣτΕΗ αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης κύρωσης δεν εφαρμόζεται επί παραβίασης υποχρέωσης υποβολής αναλυτικού κοστολογίου βάσει αγορανομικών διατάξεων (παραπέμπει στην επταμ.)

Με την ΣτΕ 293/2022 κρίθηκε ότι δεν τυγχάνει εφαρμογής η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης κύρωσης, σε περίπτωση επιβολής προστίμου, λόγω παραβίασης της υποχρέωσης υποβολής αναλυτικού κοστολογίου εκ μέρους των επιχειρήσεων που πωλούν ορυκτέλαια και λιπαντικά. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι η εν λόγω υποχρέωση, η οποία είχε θεσπισθεί με την 14/1989 Αγορανομική Διάταξη, η οποία και ίσχυε κατά τον χρόνο υποβολής του ένδικου προστίμου, καταργήθηκε με την 2/2011 Αγορανομική Διάταξη, δεν προβλέφθηκε δε ούτε με την νεότερη Α2-493/25.4.2012 Αγορανομική Διάταξη. Η κατάργηση της υποχρεώσεως αυτής υπαγορεύθηκε από την ανάγκη αφενός μεν της απλοποιήσεως της διαδικασίας καταρτίσεως και υποβολής του τιμοκαταλόγου για τα προϊόντα που επηρεάζουν τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, αφετέρου δε της μειώσεως του διοικητικού βάρους των επιχειρήσεων. Συνεπώς, με τις νεότερες αγορανομικές διατάξεις δεν απηχείται διαφορετική εκτίμηση του κανονιστικού νομοθέτη ως προς τον προσφορότερο χαρακτήρα των κυρώσεων που επεβάλλοντο από το προγενέστερο κανονιστικό πλαίσιο για την παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων. Κατ’ ακολουθίαν δεν εφαρμόζεται η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης κύρωσης, εφόσον η κατάργηση της προαναφερθείσας υποχρέωσης δεν υπαγορεύθηκε από την μεταβολή επί το επιεικέστερον των αντιλήψεων του κανονιστικού νομοθέτη ως προς τις επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεως της υποχρεώσεως αυτής, αλλά υπαγορεύθηκε από λόγους αναμόρφωσης του σχετικού κανονιστικού πλαισίου. Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην επταμελή σύνθεση του Δ΄ Τμήματος του Δικαστηρίου.

Πηγή: adjustice.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020