ΣτΕ Β΄ 7μ 416-419/2022 – Απαράδεκτη η άσκηση δεύτερης προσφυγής κατ’ άρθρο 70 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ., όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4274/2014

ΣτΕ Β΄ 7μ 416-419/2022
Πρόεδρος: Μ. Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Α. Σδράκα, Σύμβουλος ΣτΕ

Απαράδεκτη η άσκηση δεύτερης προσφυγής κατ’ άρθρο 70 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ., όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4274/2014 και το δεύτερο εδάφιο αυτής με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4509/2017, εφ’ όσον την πρώτη προσφυγή είχε ασκήσει η πτωχή εταιρεία, η οποία δεν ενομιμοποιείτο ενεργητικώς για την άσκησή της και την δεύτερη προσφυγή ασκεί ο σύνδικος ως ο μόνος νομιμοποιούμενος διάδικος, διότι δεν συντρέχει η προϋπόθεση της ταυτότητας των διαδίκων.

Με τις ΣτΕ 416-419/2022 κρίθηκε ότι κατά την έννοια του άρθρου 70 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ., όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4274/2014 και το δεύτερο εδάφιο αυτής με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4509/2017, προκειμένου να θεωρηθεί μία προσφυγή ως δεύτερη απαιτείται ο αυτός διάδικος να προσβάλει την ίδια πράξη ή παράλειψη που προσέβαλε με προηγούμενη προσφυγή, ενώ αν ελλείπει μία από τις προϋποθέσεις αυτές (ταυτότητα διαδίκων και ταυτότητα διαφοράς) δεν πρόκειται για άσκηση δεύτερης προσφυγής αλλά περί νέας τοιαύτης. Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι δεν επιτρέπεται η άσκηση από τον σύνδικο της πτωχεύσεως δεύτερης προσφυγής, κατ’ επίκληση της ως άνω διατάξεως, σε περίπτωση που έχει απορριφθεί τελεσιδίκως ως απαράδεκτη προηγουμένως ασκηθείσα προσφυγή του πτωχού κατά καταλογιστικής πράξης της φορολογικής αρχής, καθ’ ον χρόνο ενομιμοποιείτο ενεργητικώς προς τούτο μόνον ο σύνδικος της πτωχεύσεως. Και τούτο διότι, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει ταυτότητα των διαδίκων για την κατ’ εξαίρεση άσκηση δεύτερης προσφυγής, εφ’ όσον την πρώτη προσφυγή είχε ασκήσει η πτωχή εταιρεία, η οποία δεν ενομιμοποιείτο ενεργητικώς για την άσκησή της και την δεύτερη προσφυγή ασκεί ο σύνδικος ως ο μόνος νομιμοποιούμενος διάδικος, ανεξαρτήτως του ζητήματος της συμβατότητας της εν λόγω διατάξεως προς το Σύνταγμα.

Πηγή: adjustice.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020