ΣτΕ: 30′ ο ανώτατος χρόνος αγορεύσεως ανά διάδικο.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως( ΦΕΚ Β’5691/2020) η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία προχώρησε στην τροποποίηση διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού Του. Με την απόφαση του αυτή  ορίζει τα 30 λεπτά της ώρας ως ανώτατο χρόνο αγορεύσεως ανά διάδικο και τα 40 λεπτά εάν οι εκπροσωπούντες τον διάδικο πληρεξούσιοι υπερβαίνουν τους δύο.

Αναλυτικότερα το ΦΕΚ:

Αριθ. απόφ. 24/2020 
Τροποποίηση διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. την παρ. 1 του άρθρου 71 του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» (Α’ 8) και
2. την υπ’ αρ. 24/2020 απόφαση της Ολομελείας σε Συμβούλιο, αποφασίζει:

Την τροποποίηση του Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως εξής:
1. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού (19/2013 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμβούλιο, Β’ 2462) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κάθε εισηγητής, πέντε έτη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, τοποθετείται σε μία από τις ακόλουθες δύο ομάδες Τμημάτων : . i Α΄, Γ΄ και Δ΄ και ii Β΄, Ε΄ και Στ΄. Εάν ο εισηγητής λάβει, κατά το διάστημα αυτό, άδειες που υπερβαίνουν το ένα έτος, η εν λόγω τοποθέτηση γίνεται με τη συμπλήρωση εξαετίας από την ανάληψη των καθηκόντων.».


2. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Πρόεδρος διευθύνει τη διαδικασία στο ακροατήριο και, ιδίως, διευθετεί τον χρόνο της συζητήσεως, με κριτήρια τη φύση των τιθέμενων ζητημάτων, την ισότητα των διαδίκων κα την οικονομία της δίκης, εν όψει και του αριθμού των υποθέσεων, και δίδει τον λόγο στους διαδίκους, καθώς και στα μέλη της συνθέσεως που επιθυμούν να διατυπώσουν ερωτήσεις. Ο ανώτατος ανά διάδικο χρόνος αγορεύσεως δεν δύναται να υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά της ώρας. Εάν οι εκπροσωπούντες τον διάδικο πληρεξούσιοι υπερβαίνουν τους δύο, τότε ο ανώτατος χρόνος αγορεύσεως δεν δύναται να υπερβαίνει τα 40 λεπτά της ώρας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο Πρόεδρος μπορεί, πριν από τη συνεδρίαση, να καλέσει τους πληρεξουσίους των διαδίκων και, αφού ακούσει τις απόψεις τους, να ορίσει τον ανώτατο ανά διάδικο χρόνο αγορεύσεως. Οι διατάξεις για την ευταξία στο ακροατήριο εφαρμόζονται και στην περίπτωση εμμονής στην υπέρβαση των ορίων αυτών».


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2020
Η Πρόεδρος
ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΡΠ

Πηγή: et.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020