Πως θα εκδικασθούν οι πολιτικές υποθέσεις που αναβλήθηκαν λόγω των μέτρων για τον Covid-19

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που ρυθμίζει τον τρόπο επαναπροσδιορισμού των πολιτικών υποθέσεων, που η εκδίκαση τους αναβλήθηκε λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο επαναπροσδιορισμός θα γίνεται οίκοθεν και χωρίς νέα κλήση των διαδίκων.  Η ενημέρωση των διαδίκων θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Αναλυτικά  η Τροπολογία : 

Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας δεν εκφωνήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 4899), με την οποία ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων και εξαιτίας εφαρμογής αυτής, ορίζεται αυτεπαγγέλτως με πράξη του Προέδρου του τμήματος ή του δικαστή, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο.

Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου.

Στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο, ο γραμματέας του δικαστηρίου γνωστοποιεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τη νέα δικάσιμο με το οικείο πινάκιο ή έκθεμα, εφόσον συμπεριλαμβάνει τέτοιες υποθέσεις.

Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr. για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020