Ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης: Η Επιτροπή δρομολογεί διαβούλευση και συζήτηση σχετικά με τις ψηφιακές αρχές της ΕΕ

Η Επιτροπή, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της τής 9ης Μαρτίου για την ψηφιακή δεκαετία, δρομολογεί σήμερα δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη διατύπωση ενός συνόλου αρχών για την προώθηση και την προάσπιση των αξιών της ΕΕ στον ψηφιακό χώρο. Σκοπός της διαβούλευσης, που θα παραμείνει ανοικτή έως τις 2 Σεπτεμβρίου, είναι ν’ ανοίξει ευρύς κοινωνικός διάλογος και να συγκεντρωθούν οι απόψεις των πολιτών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων, των διοικήσεων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Οι αρχές αυτές θα καθοδηγούν την ΕΕ και τα κράτη μέλη κατά τον σχεδιασμό ψηφιακών κανόνων και κανονισμών που θα επιτρέψουν σε όλους τους πολίτες να αντλήσουν τα οφέλη της ψηφιοποίησης.

Η Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, δήλωσε σχετικά: «Δεσμευόμαστε για ένα δίκαιο και ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον που να προσφέρει ευκαιρίες για όλους. Οι ψηφιακές αρχές θα καθοδηγήσουν αυτή την ευρωπαϊκή ανθρωποκεντρική προσέγγιση όσον αφορά την ψηφιακή τεχνολογία και θα πρέπει να αποτελέσουν το σημείο αναφοράς για μελλοντική δράση σε όλους τους τομείς. Γι’ αυτό θέλουμε ν’ ακούσουμε την άποψη των πολιτών της ΕΕ

Ο Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε σχετικά: «Διανύουμε την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης, στην οποία όλοι και όλες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ψηφιακές λύσεις για να συνδέονται, να εξερευνούν, να εργάζονται και να εκπληρώνουν τις φιλοδοξίες τους, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου. Θέλουμε να καθορίσουμε μαζί τις ψηφιακές αρχές πάνω στις οποίες θα οικοδομήσουμε μια ανθεκτική ψηφιακή οικονομία και κοινωνία.»

Στις 9 Μαρτίου, η Επιτροπή παρουσίασε το όραμά της για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030 στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ψηφιακή πυξίδα 2030: η ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ψηφιακή δεκαετία», και πρότεινε να καταρτιστεί ένα σύνολο ψηφιακών αρχών. Καλύπτονται τομείς όπως η πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες, σε ασφαλές και αξιόπιστο επιγραμμικό περιβάλλον, σε ψηφιακές υπηρεσίες υγείας και σε ανθρωποκεντρικές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και διοίκηση. Όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν επίσης να διατυπώσουν την άποψή τους σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση και τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε τα άτομα να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία και στις δημοκρατικές διαδικασίες, σχετικά με τις δεοντολογικές αρχές για τους ανθρωποκεντρικούς αλγόριθμους, σχετικά με την προστασία και την ενδυνάμωση των παιδιών και των νέων στον επιγραμμικό χώρο ή σχετικά με τα ψηφιακά συστήματα και τις ψηφιακές συσκευές που σέβονται το περιβάλλον. Καλούνται επίσης να προτείνουν εναλλακτικές διατυπώσεις ή να αναλύσουν άλλες πιθανές αρχές.

Οι αρχές αυτές θα συμπληρώσουν τα υφιστάμενα δικαιώματα που ήδη προστατεύουν τους Ευρωπαίους στο διαδίκτυο και τους παρέχουν τα μέσα να δράσουν, όπως η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και της ιδιωτικής τους ζωής, η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία δημιουργίας και άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διαδίκτυο ή η προστασία των πνευματικών δημιουργιών τους.

Η προσέγγιση αυτή συμβαδίζει επίσης με την πρόσφατη πρόταση για την τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή επιδιώκει να διασφαλίσει την αξιόπιστη και ανθρωποκεντρική χρήση της τεχνολογίας αυτής στην ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Οι συνεισφορές στη δημόσια διαβούλευση θα ληφθούν υπόψη σε πρόταση της Επιτροπής για κοινή διοργανική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις ψηφιακές αρχές. Η πρόταση αναμένεται έως το τέλος του 2021.

Πηγή: ec.europa.eu

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020