Πρωτοδικείο Αθηνών: Ενημέρωση από τη Γραμματεία του Τμήματος Προκατάθεσης Προτάσεων Νέας Τακτικής Διαδικασίας Μονομελούς & Πολυμελούς

Το Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση που αφορά στην Προκατάθεση Προτάσεων, Σχετικών και Προσθήκης- Αντίκρουσης της Νέας Τακτικής Διαδικασίας( Μονομελούς – Πολυμελούς) για την Πέμπτη 12-11-2020.

Αναλυτικά η Ανακοίνωση:

Την Πέμπτη 12-11-2020 πραγματοποιείται το κλείσιμο των προτάσεων ( 100 ημέρες) : α) για τα δικόγραφα που κατατέθηκαν στις 13-3-2020 και για τα οποία σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 536/2020 Πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία η 12η.11.2020

Η κατάθεση των προτάσεων θα γίνει ως εξής:

Για την ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ :

Στο κτίριο 3, αίθουσα 3, ισόγειο, ως ακολούθως :

α) Από τον ειδικό αριθμό κατάθεσης ΕΑΚ 2920/2020 έως και 2978/2020 : από ώρα 9:00′ έως και 11:00′,

β) Από τον ΕΑΚ 2979/2020 έως και 3040/2020 : από ώρα 11:00″ έως και 13:00′ και

γ) Από τον ΕΑΚ 3041/2020 έως και 3100/2020 : από ώρα 13:00′ έως και 15:00′.

ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ :

Α. Για τις δικογραφίες των οποίων οι προτάσεις κατατέθηκαν Τετάρτη 11-11-2020, η παραλαβή αντιγράφων προτάσεων και σχετικών θα λάβει χώρα :

  • για μεν το Μονομελές τις ίδιες ώρες και στις ίδιες αίθουσες όπου κατατέθηκαν οι προτάσεις (βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 10942/2020 Ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών)
  • για δε το Πολυμελές στο κτίριο 3, 1ος όροφος, στην αρμόδια Γραμματεία.

Β. Για τις δικογραφίες των οποίων οι προτάσεις έχουν κατατεθεί σε προγενέστερες ημερομηνίες (Μονομελούς & Πολυμελούς), η παραλαβή αντιγράφων προτάσεων και σχετικών θα λάβει χώρα στο κτίριο 3, 1ος όροφος, στις αρμόδιες Γραμματείες.

Επισημαίνεται η αυστηρή τήρηση του παραπάνω προγραμματισμού σύμφωνα με τις ώρες και τους ειδικούς αριθμούς κατάθεσης (ΕΑΚ) ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των κ.κ. πληρεξουσίων δικηγόρων και η επιβάρυνση της Γραμματείας.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρεται με ευκρίνεια ο Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης (ΕΑΚ) του δικογράφου.

Επειδή παρά τις οδηγίες του Πρωτοδικείου Αθηνών οι κ.κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι εξακολουθούν να μην προσκομίζουν αντίγραφο των προτάσεων ή της προσθήκης-αντίκρουσης, ανάλογα, καθώς επίσης και αντίγραφα των ένορκων βεβαιώσεων, όπου αυτές υπάρχουν, παρατηρείται το φαινόμενο της επαναπροσέλευσής τους στο Πρωτοδικείο και της δημιουργίας άνευ λόγου πρόσθετου συνωστισμού.

Υπενθυμίζουμε επίσης την ανάγκη αναγραφής στους φακέλους του e-mail των κ.κ. πληρεξουσίων δικηγόρων που καταθέτουν, ώστε να είναι δυνατή και η ανταλλαγή των προτάσεων ή άλλων σχετικών εγγράφων.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ: protodikeio-ath.gr  

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020