Προθεσμίες ασκήσεως ενδίκων μέσων κατ’ άρθρο 84 παρ. 1 ν. 4790/2021

Ι. Μετά την άρση της αναστολής των νόμιμων προθεσμιών όλων των προβλεπόμενων από τον Κ.Π.Δ. και τους ειδικούς ποινικούς νόμους ενδίκων μέσων, οιωνεί ενδίκων μέσων και ενδίκων βοηθημάτων, που έλαβε χώρα στις 6-4-2021, σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/02-04-2021 ΦΕΚ 1308 Β03-04-2021), καθεστώς που διατηρήθηκε σε ισχύ και με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Ποικ.22439110-4-2021 ΦΕΚ Β’ 1441 /10-4-2021 ), οι προθεσμίες αυτές συνεχίζουν να τρέχουν, κατ’ άρθρο 84 παρ.1 ν.4790/2021 από την επομένη 7-4-2021 και για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στην τελευταία αυτή διάταξη με την επιφύλαξη, βεβαίως, τυχόν μελλοντικής νομοθετικής ρύθμισης.

ΙΙ. Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση και των ανωτέρω πρακυπτόντων συναφών αναγκών και συμπληρωματικά με τις υπ’ αριθμ. 2781/5-4-21 και 2959/12-4-21 Αποφάσεις μας.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

Τμήμα Διοίκησης και προσωπικού: 210-6419332, -334,-336,

Ποινικό Τμήμα: 210-6419330, -347, -349, -350

Πηγή: eisap.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020