Πρόστιμο σε υποψήφια Ευρωβουλευτή για παράνομη αποστολή μηνυμάτων SMS

Η Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε διοικητικό χρηματικό πρόστιμο 2000 ευρώ σε υποψήφια Ευρωβουλευτή για παράνομη αποστολή μηνυμάτων SMS προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας, παρά την απόσυρση της καταγγελίας.

Η καταγγελία που είχε υποβληθεί στην Αρχή αφορούσε λήψη αζήτητης πολιτικής επικοινωνίας (μηνύματος SMS) για προώθηση της υποψηφιότητας της Α στις Ευρωεκλογές χωρίς η καταγγέλλουσα να έχει οποιαδήποτε προηγούμενη σχέση μαζί της.

Στη συνέχεια, η καταγγέλλουσα προέβη στην απόσυρση της καταγγελίας, καθώς είχε πράγματι χορηγήσει τη συγκατάθεσή της στην υποψήφια Ευρωβουλευτή  για σκοπούς πολιτικής επικοινωνίας.

Παρά την απόσυρση της καταγγελίας, η Αρχή εξέτασε αυτεπάγγελτα το ζήτημα της γενικής πρακτικής που ακολουθήθηκε για την επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα με ηλεκτρονικά μέσα και από τις απαντήσεις του υπευθύνου επεξεργασίας προέκυψαν τα εξής:

  • O υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απέδειξε ότι είχε λάβει προηγούμενες συγκαταθέσεις των προσώπων στα οποία απέστειλε μηνύματα πολιτικής επικοινωνίας. Δεν παρείχε κανένα στοιχείο για τον τρόπο με τον οποίο περιήλθαν στην κατοχή του οι τηλεφωνικοί αριθμοί στους οποίους εστάλησαν μηνύματα, ενώ από την υφιστάμενη νομοθεσία (βλ. αρ. 7 ΓΚΠΔ) οφείλει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι έλαβε συγκαταθέσεις.
  • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προσδιόρισε στην Αρχή τον ακριβή αριθμό των μηνυμάτων τα οποία εστάλησαν.
  •  O υπεύθυνος επεξεργασίας παρείχε στα υποκείμενα των δεδομένων τη
    δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα εναντίωσης με τρόπο εύκολο και σαφή, μέσα στα SMS.
  • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λόγω και της επαγγελματικής του ιδιότητας, είχε πλήρη γνώση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για την πολιτική επικοινωνία πολιτικού χαρακτήρα και τις κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής που είχαν δημοσιευτεί και αποσταλεί στα πολιτικά κόμματα ήδη από τις αρχές Απριλίου 2019.
  • O υπεύθυνος επεξεργασίας δεν συνεργάστηκε με την Αρχή. Καθυστέρησε να παραλάβει έγγραφα, ενώ δεν παρείχε σε κανένα στάδιο διευκρινίσεις και πληροφορίες στα ζητήματα που τέθηκαν από την Αρχή.
  •  Δεν έχει επιβληθεί στο παρελθόν διοικητική κύρωση στον υπεύθυνο επεξεργασίας από την Αρχή.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΠΔΠΧ έκρινε ομόφωνα ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιβολής σε βάρος του υπεύθυνου επεξεργασίας διοικητικού χρηματικού προστίμου, ύψους 2.000 ευρώ. 

Ολόκληρη η Απόφαση 39/2020: εδώ

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020