Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης υποψηφίων δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ.αριθμ.19775οικ./05-05-2021 Απόφαση των Υπουργών Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών για «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1877/11.05.2021 τ. Β΄

2. Την υπ.αριθμ. 6427/02.07.2018 «Κανονιστική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής σχετικά με την Προσωρινή Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του» (Β΄ 3122), η οποία τροποποιήθηκε: α. με την υπ.αρ.5161/6.02.2019 (Β΄ 626), β. με την υπ.αρ. 29817/29.04.2020 (Β΄1828) και γ. με την υπ.αρ. 55020/29.07.2020 (Β΄ 3602)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν.4191/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 Ν.4745/2020 (Α΄ 214)

4. Την υπ.αριθμ.20/3.11.2020 πράξη (Θέμα 18ο) της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την «Τροποποίηση της υπ.αρ.5/21.11.2019 πράξης (Θέμα 23ο), της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την Πρόσληψη Δύο (2) Ασκούμενων Δικηγόρων στην Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος».

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους υποψηφίους δικηγόρους, που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών στη Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, να καταθέσουν αίτηση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ασκούμενων δικηγόρων.

Ι. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΩΡΑΡΙΟ-ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ 1) Το χρονικό διάστημα της άσκησής τους, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Η δωδεκάμηνη άσκηση των ασκουμένων στη Νομική Υπηρεσία άρχεται από τον Ιούνιο του έτους 2021 και λήγει τον Ιούνιο του έτους 2022.

2) Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου καθώς και της απασχόλησης των υποψηφίων δικηγόρων, θα είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

3) Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων θα ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το τηρούμενο μηνιαίο παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

4) Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση ολοκλήρωσης της άσκησης από τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Α) Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υποβάλλεται από τον ίδιο των ενδιαφερόμενο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (οδός Αγίου Σπυρίδωνος και Δημητσάνης στο Αιγάλεω) εντός 10 ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της δημοσίευσης της Ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.uniwa.gr) (δηλαδή μέχρι 28.05.2021), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 με 15:00. Αιτήσεις γίνονται δεκτές για τους ήδη ασκούμενους δικηγόρους των Δικηγορικών Συλλόγων Αθήνας και Πειραιά ή τους έχοντες καταθέσει αίτηση άσκησης στους πιο πάνω αναφερόμενους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Β) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν:

1. Αίτηση για την πραγματοποίηση της άσκησης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στην οποία θα δηλώνονται τα στοιχεία: α) του Αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, β) τα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

2. Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται: α) σύντομο βιογραφικό σημείωμα, β) αντίγραφα τίτλων σπουδών, γ) λοιπά δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών κλπ.) καθώς και δ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός μητρώου ασκουμένου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο, καθώς και ότι δεν συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν το τέλος της δωδεκάμηνης άσκησης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι θα δηλώσουν επιπλέον ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, καθώς και ότι εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους, ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν, θα εγγραφούν στο Δικηγορικό Σύλλογο ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Επίσης, στην ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώσουν και ότι αποδέχονται τη θέση εφόσον επιλεγούν και ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησής τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διατηρούν την ιδιότητα του ασκουμένου δικηγόρου.

ΙΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Με το πέρας των δέκα (10) ημερών η Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής επικοινωνεί με τους υποψηφίους ασκούμενους δικηγόρους και τους καλεί σε προφορική συνέντευξη. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το πέρας της διεξαγωγής της συνέντευξης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αναρτά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος τα ονόματα των υποψήφιων ασκούμενων δικηγόρων, που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Νομική υπηρεσία.Πηγή: Πρακτική άσκηση | Download PDF

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020