Πέντε θέσεις στη Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 5525/17-12-2020) η Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων στον εισαγωγικό βαθμό του Εισηγητή του Κλάδου Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο αριθμός των θέσεων κατανέμεται ανά τμήμα της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ως εξής:

Α) Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου: δύο (2) θέσεις.

Β) Τμήμα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου: τρεις (3) θέσεις.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθεί εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης την Τρίτη, 09 Μαρτίου 2021.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή (αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου, με σχετική εξουσιοδότηση) ή η αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «Για το διαγωνισμό της Ε.Ν.Υ.» στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671, Αθήνα – γραφείο 208, ώρες 11:00 – 13:00 καθημερινά, τηλ.: 210-368 1139) αίτησης συμμετοχής – υπεύθυνης δήλωσης σε ειδικό έντυπο, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης στο Φ.Ε.Κ. μέχρι και την Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021.

Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020