Ορθή Επανάληψη – Παράταση προθεσμιών κατάθεσης Προσθήκης – Αντίκρουσης στο Ειρηνοδικείο Ιλίου

      Ο Προϊστάμενος του Ειρηνοδικείου Ιλίου, έχοντας υπ’ όψη:

      Την διάταξη του άρθρου 148 του ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του το άρθρου πρώτου του άρθρου 1 του ν. 4335/2015.

      Την διάταξη του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 4790/2021.

      Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ. 35169/5.6.2021 (ΦΕΚ τ. Β΄ 2366/5.6.2021) και τον τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου και ώρα 6:00.».

         Το με αρ. πρωτ. 222/27.5.2021 έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

         Το γεγονός ότι λόγω της αναστολής των προθεσμιών που προβλέπονται από τα άρθρα 4Η, 4Θ, 4Ι, 4ΙΑ του ν 3869/2010 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4745/2020), που δόθηκε στο πλαίσιο των ΚΥΑ υπ αριθ. ∆1α/Γ.Π. οικ. 9769/13.2.21, ∆1α/Γ.Π.οικ.10969/20.2.21, ∆1α/Γ.Π.οικ.12639/27.2.21, ∆1α/Γ.Π.οικ.11951/24.2.21, ∆1α/Γ.Π.οικ.9769/13.2.21, ∆1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.21, ∆1α/Γ.Π.οικ.14453/6.3.21, ∆1α/Γ.Π.οικ.16320/13.3.21, ∆1α/Γ.Π.οικ.17698/20.3.21, ∆1α/Γ.Π.οικ.17974/22.3.21, ∆1α/Γ.Π.οικ.18877/27.3.21, ∆1α/Γ.Π.οικ.20651/3.4.21, που εκδόθηκαν για τη λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοιού Covid-19, η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων για τις εκκρεμείς υποθέσεις του ως άνω νόμου 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4745/2020, λήγει για εκατοντάδες περιπτώσεις την ίδια ημέρα και ως εκ τούτου αντιστοίχως λήγει και η προθεσμία για την κατάθεση προσθήκης – αντίκρουσης και για τον προσδιορισμό δικασίμου, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος συγχρωτισμού στην γραμματεία του δικαστηρίου μας, που θα πρέπει να παραλάβει έγκαιρα τα σχετικά δικόγραφα και τα προσκομιζόμενα έγγραφα.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

      

Την παράταση μέχρι 15 Ιουλίου 2021 των δικονομικών προθεσμιών για την κατάθεση προσθήκης –  αντίκρουσης που προβλέπεται στο άρθρο 4Θ του ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4745/2020.

Ειδικότερα παρακαλούνται οι κ. πληρεξούσιοι δικηγόροι να μην αναμείνουν τη λήξη της προθεσμίας, αλλά

α. να φροντίσουν για την παραλαβή προτάσεων αντιδίκων κατά τις παρακάτω ημερομηνίες σύμφωνα με το ΕΑΚ κάθε δικογράφου:

 

ΕΑΚ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ ΚΑΙ

 

ΑΠΟ

ΕΩΣ ΚΑΙ

 

275/2021

442/2021

 

11/6/2021

15/6/2021

 

443/2021

615/2021

 

16/6/2021

18/6/2021

 

616/2021

788/2021

 

21/6/2021

23/6/2021

 

789/2021

961/2021

 

24/6/2021

26/6/2021

 

962/2021

1134/2021

 

29/6/2021

1/7/2021

 

1135/2021

1238/2021

 

2/7/2021

6/7/2021

 

 

β. όπως φροντίσουν έγκαιρα για την κατάθεση προσθήκης αντίκρουσης και λοιπών δικογράφων και κατά τις παρακάτω ημερομηνίες σύμφωνα με το ΕΑΚ κάθε δικογράφου:

ΕΑΚ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ ΚΑΙ

 

ΑΠΟ

ΕΩΣ ΚΑΙ

 

275/2021

442/2021

 

22/6/2021

24/6/2021

 

443/2021

615/2021

 

25/6/2021

29/6/2021

 

616/2021

788/2021

 

30/6/2021

2/7/2021

 

789/2021

961/2021

 

5/7/2021

7/7/2021

 

962/2021

1134/2021

 

8/7/2021

12/7/2021

 

1135/2021

1238/2021

 

13/7/2021

15/7/2021

 

 

 Η κατάθεση των υπολοίπων δικογράφων θα γίνει όπως προβλέπεται από το νόμο

Η κατάθεση των δικογράφων θα γίνεται κάθε μέρα από ώρα 09:00 μέχρι ώρα 13.00.

 

 

                                                                          

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020