ΝΣΚ: οι παράλληλες δραστηριότητες Επίκουρου Καθηγητή είναι συμβατές με την ιδιότητα μέλους ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης,

Με την υπ’ αριθμόν 191/2020 το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε στο ερώτημα αν οι παράλληλες δραστηριότητες Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία Τμήματος δημόσιου Πανεπιστημίου, είναι συμβατές με την ιδιότητα μέλους ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 και 24 του ν. 4009/2011.

Η Γνωμοδότηση του ΝΣΚ αναφέρει ότι: τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης α) επιτρέπεται να ασκούν διδακτικό έργο σε οποιοδήποτε άλλο ΑΕΙ, από αυτό που υπηρετούν, σε δημόσιες σχολές, σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), β) η άσκηση της ανωτέρω δραστηριότητας, στο μέτρο που αποτελεί επιτρεπόμενη παράλληλη δραστηριότητα κατ’ άρθρο 23 παρ.2 του ν. 4009/2011 δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού και ανάληψης υπηρεσίας σε θέση μέλους ΔΕΠ, γ) η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας θα πρέπει να γίνεται με προηγούμενη ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής, δ) οι αμοιβές από παράλληλη δραστηριότητα υπόκεινται σε κράτηση υπέρ του ΕΛΚΕ του ιδρύματός τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ.3 του ν. 4009/2011, ε) η συμμετοχή χωρίς αμοιβή στη διοίκηση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με την ιδιότητα του Προέδρου και του συνδιαχειριστή, εφόσον η εταιρεία δεν ασκεί εμπορική δραστηριότητα βάσει του σκοπού της, και δεν συντρέχει περίπτωση ασυμβίβαστου, κατά την περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011, αποτελεί επιτρεπόμενη παράλληλη δραστηριότητα. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις δύναται να συμμετέχει μέλος ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης στη διοίκηση σωματείου με την ιδιότητα του συνδιαχειριστή και του Προέδρου του Δ.Σ.

Πηγή: nsk.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020