Νσκ ( Γνωμ. 50/2021) : Νομιμότητα χορήγησης δικαιολογητικών συνυποψηφίου για θέση μετάταξης

Με την υπ. αρίθμ. 50/2021 γνωμοδότηση του, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε στο εάν:είναι νόμιμη η χορήγηση σε υπάλληλο Καταστήματος Κράτησης (Κ.Κ.), των αιτηθέντων από αυτόν εγγράφων, που αφορούν στα δικαιολογητικά τα οποία προσκόμισε ο επιλεγείς συνυποψήφιός του για τη θέση μετάταξης άλλου κλάδου του ιδίου Κ.Κ., στην πράξη μετάταξης αυτού, και το ΦΕΚ δημοσίευσής της και περαιτέρω των εγγράφων, τα οποία αυτεπαγγέλτως αναζήτησε το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης από άλλη αρμόδια Υπηρεσία, προς διαμόρφωση της κρίσης του.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ότι: η Υπηρεσία δύναται νόμιμα να χορηγήσει σε υπάλληλο Καταστήματος Κράτησης (Κ.Κ.), αφενός τα αιτηθέντα από αυτόν έγγραφα, που αφορούν στα δικαιολογητικά τα οποία προσκόμισε ο επιλεγείς συνυποψήφιός του για τη θέση μετάταξης άλλου κλάδου του ιδίου Κ.Κ. και στην πράξη μετάταξης αυτού, καθώς και το ΦΕΚ δημοσίευσής της και αφετέρου τα έγγραφα, τα οποία αυτεπαγγέλτως αναζήτησε το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων των Καταστημάτων Κράτησης από άλλη αρμόδια Υπηρεσία, προς διαμόρφωση της κρίσης του (ομόφωνα).

Διαβάστε ολόκληρη τη γνωμοδότηση εδώ

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020