ΝΣΚ Γνωμ. 29/2021: Η έννοια της ανωτέρας βίας λόγω της πανδημίας Covid-19

Με την υπ’ αρίθμ. 29/2021 γνωμοδότηση του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε σε ερωτήματα: σχετικά με την επίκληση ανωτέρας βίας, λόγω της πανδημίας Covid-19, από την μισθώτρια εταιρεία της ξενοδοχειακής μονάδας ΕΣΠΕΡΙΑ, ιδιοκτησίας του e ΕΦΚΑ, κατά την εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης εκμίσθωσης, καθώς και σχετικά με τις περαιτέρω πρακτικές συνέπειες της επίκλησης ανωτέρας βίας στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και περί του εάν υφίσταται η υποχρέωση της Διοίκησης του e ΕΦΚΑ να ενεργοποιήσει τις διατάξεις του άρθρου 44 του π.δ/τος 715/1979, και εάν η Διοίκηση του e ΕΦΚΑ υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα εταιρείας, η οποία συμμετείχε στον διαγωνισμό για την εκμίσθωση της ξενοδοχειακής μονάδας ΕΣΠΕΡΙΑ, για τη χορήγηση αντιγράφων, όλων των εγγράφων, τα οποία, ενδεχομένως, να έχει εκδώσει ο e ΕΦΚΑ στα πλαίσια της εκτέλεσης της επίμαχης σύμβασης μίσθωσης.

Κατά την αληθή έννοια των συμφωνηθέντων στις διατάξεις του άρθρου 14 της σύμβασης του e ΕΦΚΑ με τη μισθώτρια εταιρεία, για την εκμίσθωση του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το αθηναϊκό ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ, ως λόγος ανώτερης βίας που μπορεί να δικαιολογήσει, για όσο χρόνο διαρκεί η ανωτέρα βία, την παράταση του συμβατικού χρόνου εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της μισθώτριας εταιρείας, θεωρείται και η εν γένει κανονιστική δράση της Πολιτείας για τον περαιτέρω περιορισμό της διασποράς του ιού Covid-19, ενώ δεν απαιτείται η τήρηση οιουδήποτε συστατικού τύπου για την αποδοχή της συνδρομής της ανωτέρας βίας, αλλά αρκεί, ως διαπιστωτική πράξη, η σχετική απόφαση του ΔΣ του e ΕΦΚΑ. Επίσης, η μισθώτρια εταιρεία δεν δύναται να επανέρχεται με το αίτημα της αναγνώρισης της συνδρομής ανωτέρας βίας και εντεύθεν της παράτασης του προβλεπόμενου, στη σύμβαση, χρόνου για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών της, κάθε φορά που η κανονιστικώς δρώσα Πολιτεία λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό της περαιτέρω διάδοσης του ιού Covid-19, ενώ για το ζήτημα της χρονικής ισχύος των τραπεζιτικών εγγυητικών επιστολών, τις οποίες αυτή προσκόμισε, πρέπει να συμφωνηθεί και να επιτευχθεί η παράταση της χρονικής ισχύος των εγγυητικών επιστολών για ίσο χρόνο, με την παράταση των επενδυτικών και των λοιπών συμβατικών εργασιών της αναδόχου εταιρείας. Περαιτέρω, η Διοίκηση του e ΕΦΚΑ δεν δύναται να προβεί στην ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του π.δ/τος 715/1979, για την κήρυξη της μισθώτριας ως έκπτωτης, καθόσον αυτές δεν τυγχάνουν εφαρμογής στην προκειμένη περίπτωση, αλλά δύναται, προς τούτο, να προσφύγει στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων και, συμπληρωματικά, στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του π.δ/τος 34/1995. Τέλος, η Διοίκηση του e ΕΦΚΑ δεν δύναται να ικανοποιήσει το αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «NEWS WORLD INVESTMENTS SARL», για την χορήγηση αντιγράφων, όλων των εγγράφων, τα οποία, ενδεχομένως, να έχει εκδώσει ο e ΕΦΚΑ στα πλαίσια της εκτέλεσης της επίμαχης σύμβασης μίσθωσης, καθόσον αυτό τυγχάνει αόριστο.

Διαβάστε τη γνωμοδότηση εδώ: nsk.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020