ΝΣΚ (Γνωμ. 68/2021) : Η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω του Covid-19 δεν επηρεάζει την υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιρειών για δήλωση απόδοσης στο Δημόσιο των ασφαλισμάτων ζωής που παραγράφηκαν κατά την λήξη του 2020

Στο ερώτημα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, εάν:Οι ασφαλιστικές εταιρείες οφείλουν εντός του Απριλίου 2021 να υποβάλλουν στις αρμόδιες ΔΟΥ την προβλεπόμενη στο άρ. 8 του ν.δ. 1195/1942 δήλωση απόδοσης των ασφαλισμάτων ζωής που κατέστησαν απαιτητά στις 31/12/2015 και δεν αναζητήθηκαν έκτοτε από τους δικαιούχους, με συνέπεια οι σχετικές αξιώσεις να παραγράφονται στις 31/12/2020, ή εάν τίθεται ζήτημα αναστολής της υποχρέωσης αυτής, λόγω των διατάξεων περί αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών, καθώς και περί αναστολής της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, οι οποίες θεσπίστηκαν στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, απάντησε με γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Α’ Τμήμα).

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ότι; οι διατάξεις περί αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών, καθώς και περί αναστολής της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, οι οποίες θεσπίστηκαν στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, δεν ασκούν επιρροή σε σχέση με την υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιρειών να υποβάλουν, εντός του Απριλίου του έτους 2021, στις αρμόδιες ΔΟΥ την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 του ν.δ. 1195/1942 δήλωση απόδοσης των ασφαλισμάτων ζωής που κατέστησαν απαιτητά στις 31.12.2015 και δεν αναζητήθηκαν έκτοτε από τους δικαιούχους (ομόφωνα).

Πηγή: nsk.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020