ΝΣΚ 81/2021: Η έννοια άσκησης ιδιωτικού έργου είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής του εργοδότη

Με την υπ’αρίθμ. 81/2021 Γνωμοδότηση του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους απάντησε στα κάτωθι ερωτήματα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών & Στέγασης-Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού-Τμήμα Διοίκησης, Ανάπτυξης & Αξιολόγησης του e- ΕΦΚΑ:

α) η έννοια άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 ν. 3528/2007, είναι ανεξάρτητη της νομικής μορφής του εργοδότη, ήτοι αν το προς ανάθεση έργο ή εργασία μπορεί να παρέχεται στο Δημόσιο ή σε Δημόσιους φορείς, β) το ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή μπορεί να αφορά και να επιτρέπει την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος αυτοτελώς ή την απλή διενέργεια εμπορικών πράξεων και γ) για την άπαξ ή την επ΄ ευκαιρία ή το τυχαίως έργο ή εργασία με αμοιβή απαιτείται άδεια από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.) α) το έργο ή εργασία με αμοιβή, για τα οποία ζητείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ, μπορεί να παρέχεται και στο Δημόσιο ή σε άλλους δημόσιους φορείς (ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΑΕΙ, κλπ), β) ως ιδιωτικό έργο ή εργασία νοείται τόσο η παροχή αυτής ταύτης εξαρτημένης εργασίας όσο και η προσφορά υπηρεσιών ελευθέριου επαγγέλματος, δηλαδή της παροχής έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, με διαρκή, σταθερή και συστηματική απασχόληση, επί συγκεκριμένου αντικειμένου, χωρίς να τελεί ο υπάλληλος σε σχέση εξάρτησης με τον εργοδότη και γ) απαιτείται άδεια από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο και για την «άπαξ ή την επ’ ευκαιρία ή το τυχαίως έργο ή εργασία με αμοιβή».

Πηγή: nsk.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020