Νέοι κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες: τελευταία μέτρα εντός της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

Έληξε χθες η προθεσμία για τη μεταφορά των νέων κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2018, εκσυγχρονίζει το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, με σκοπό την ενίσχυση των επιλογών και των δικαιωμάτων των καταναλωτών, τη διασφάλιση υψηλότερων προτύπων για τις υπηρεσίες επικοινωνίας, καθώς και την τόνωση των επενδύσεων για μεγαλύτερη συνδεσιμότητα και περισσότερη ψηφιακή καινοτομία.

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε τα εξής: «Ο κώδικας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο θα οικοδομήσουμε την αδιάλειπτη συνδεσιμότητα Gigabit που χρειάζεται η ήπειρός μας για να στηρίξει την ανάκαμψη από την παρούσα κρίση και να κάνει το άλμα προς την ψηφιακή δεκαετία. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο θα διευκολύνει τις επενδύσεις σε πολύ υψηλής ποιότητας, ασφαλείς και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, τόσο σταθερών όσο και κινητών, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα κράτη μέλη πρέπει στην παρούσα φάση να ολοκληρώσουν ταχέως τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο, ώστε το νέο κανονιστικό πλαίσιο να μπορέσει να αποφέρει τα πλήρη οφέλη του στους Ευρωπαίους καταναλωτές, τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την κοινωνία γενικότερα.»

Σύμφωνα με τον κώδικα, στις 18 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή εξέδωσε επίσης νομοθεσία για την ενίσχυση των υφιστάμενων στόχων για τον ανταγωνισμό και την εσωτερική αγορά, την προστασία των καταναλωτών και την εξασφάλιση δίκαιων τελών και ποικίλων προσφορών για υπηρεσίες διαδικτύου και τηλεφωνίας.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Νέο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό για τον καθορισμό ενιαίων μέγιστων τελών τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε επίπεδο Ένωσης, τα οποία οι φορείς εκμετάλλευσης επιτρέπεται να χρεώνουν ο ένας τον άλλον για κλήσεις κινητής και σταθερής τηλεφωνίας μεταξύ των δικτύων τους.
  • Επικαιροποιημένη σύσταση για τις σχετικές αγορές, με την οποία επικαιροποιείται ο κατάλογος προκαθορισμένων αγορών, τις οποίες οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να επανεξετάζουν τακτικά.

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών που ορίζονται στον κώδικα, ο εκτελεστικός κανονισμός σχετικά με το υπόδειγμα συνοπτικής σύμβασης θεσπίζει τυποποιημένο υπόδειγμα για τη συνοπτική σύμβαση, το οποίο οι φορείς εκμετάλλευσης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως η τηλεφωνία, η αποστολή μηνυμάτων και η σύνδεση στο διαδίκτυο, θα πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές στην ΕΕ. Η συνοπτική σύμβαση θα περιλαμβάνει τους βασικούς όρους της σύμβασης, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου, η περιγραφή της υπηρεσίας, οι ταχύτητες της υπηρεσίας διαδικτύου, η τιμή, η διάρκεια, οι όροι ανανέωσης και λήξης της σύμβασης και τα χαρακτηριστικά για τελικούς χρήστες με αναπηρία.

Επίσης, σύμφωνα με τον κώδικα, η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112».

Τέλη τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε επίπεδο ΕΕ

Η Επιτροπή εξέδωσε στις 18 Δεκεμβρίου τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό για τον καθορισμό ενιαίων μέγιστων τελών τερματισμού κλήσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε επίπεδο Ένωσης, δηλαδή των τελών που εφαρμόζουν οι φορείς εκμετάλλευσης μεταξύ τους για τη σύνδεση μιας κλήσης. Χάρη στα εν λόγω μέγιστα τέλη θα προκύψει ένα πιο ανταγωνιστικό διασυνοριακό περιβάλλον, το οποίο θα ωφελεί τους Ευρωπαίους καταναλωτές μέσω χαμηλότερων τιμών και περισσότερων προσφορών για κλήσεις τόσο σταθερής όσο και κινητής τηλεφωνίας.

Για τις κλήσεις κινητής τηλεφωνίας, το ενιαίο μέγιστο τέλος τερματισμού είναι 0,2 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό και θα επιτευχθεί σταδιακά από τώρα έως το 2024. Η εν λόγω σταδιακή μείωση θα δώσει τη δυνατότητα ταχείας εφαρμογής του κανονισμού, αποτρέποντας ταυτόχρονα σημαντικές διαταραχές για τους φορείς εκμετάλλευσης. Μετά την ενδιάμεση περίοδο 2021-2023, από το 2024 όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης στην Ένωση θα πρέπει να επιβάλλουν το ίδιο ενιαίο μέγιστο τέλος των 0,2 λεπτών του ευρώ ανά λεπτό.

Για τις κλήσεις σταθερής τηλεφωνίας, το ενιαίο μέγιστο τέλος τερματισμού σε επίπεδο ΕΕ είναι 0,07 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό. Λόγω των σημαντικών διαφορών μεταξύ των τελών τερματισμού που ισχύουν σε μερικά κράτη μέλη και του τέλους-στόχου, η σταδιακή προσαρμογή θα καταστεί δυνατή μέσω μεταβατικής περιόδου κατά τη διάρκεια του 2021. Έως το 2022, όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης σταθερών επικοινωνιών θα υπόκεινται σε μέγιστο τέλος τερματισμού κλήσεων σταθερής τηλεφωνίας ύψους 0,07 λεπτών του ευρώ ανά λεπτό.

 

Επικαιροποιημένη σύσταση για τις σχετικές αγορές

Η Επιτροπή επικαιροποίησε επίσης τη σύσταση για τις σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες εξακολουθούν να χρήζουν ρύθμισης σε επίπεδο ΕΕ. Η σύσταση αποτελεί σημαντικό ρυθμιστικό εργαλείο και εργαλείο εναρμόνισης, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΡΑ) να επικεντρώσουν τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις τους σε αγορές όπου ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί ακόμη αποτελεσματικά και εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές αδυναμίες της αγοράς. Ως εκ τούτου, στόχος της σύστασης είναι η διασφάλιση του ανταγωνισμού, η παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε δίκτυα και η μεγιστοποίηση των οφελών για τους καταναλωτές. Με τη ρύθμιση των αγορών χονδρικής μεταξύ παρόχων υπηρεσιών επικοινωνίας, οι καταναλωτές θα μπορούν να απολαμβάνουν καλύτερες τιμές, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα υπηρεσιών και νέες προσφορές.

Πρόκειται για την τέταρτη επανεξέταση της σύστασης. Η σύσταση διατηρεί στον κατάλογο δύο αγορές χονδρικής, δηλαδή την αγορά χονδρικής τοπικής πρόσβασης για ευρυζωνικές υπηρεσίες μαζικής κατανάλωσης και την αγορά χονδρικής πρόσβασης σε ειδική συνδεσιμότητα για επιχειρηματική χρήση, η οποία απαιτεί υψηλότερη ποιότητα συνδεσιμότητας.

Ιστορικό

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που εγκρίθηκε το 2018, τροποποιεί και κωδικοποιεί σε ένα μόνο μέσο τις τέσσερις οδηγίες που προϋπήρχαν από το 2002 και τροποποιήθηκαν το 2009: την οδηγία πλαίσιο, την οδηγία για την αδειοδότηση, την οδηγία για την πρόσβαση και την οδηγία για την καθολική υπηρεσία. Κατά τα δύο έτη που έχουν παρέλθει από την έγκριση του κώδικα, η Επιτροπή έχει στηρίξει τα κράτη μέλη στη διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο μέσω συνεχούς επανεξέτασης, καθοδήγησης και εκθέσεων σχετικά με ορισμένα υποστηρικτικά μέτρα. Επιπλέον, ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) έχει αναπτύξει σημαντικό αριθμό κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες αποσκοπούν στην προώθηση της συνεπούς εφαρμογής του κώδικα και συμβάλλουν στην επιτυχή εφαρμογή του.

Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση για την ανάπτυξη εργαλειοθήκης για τη συνδεσιμότητα, καλώντας τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά μεταξύ τους και με την Επιτροπή για να συγκεντρώσουν τις βέλτιστες πρακτικές τους όσον αφορά την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και την εκχώρηση ραδιοφάσματος για το 5G. Το πρώτο ορόσημο για την ανάπτυξη αυτής της εργαλειοθήκης ήταν μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 18 Δεκεμβρίου και στην οποία συγκεντρώνονται οι βέλτιστες πρακτικές που προσδιόρισαν και κοινοποίησαν τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με την Επιτροπή. Τα τελικά μέτρα βέλτιστων πρακτικών που θα συμπεριληφθούν στην εργαλειοθήκη για τη συνδεσιμότητα θα πρέπει να συμφωνηθούν έως τις 30 Μαρτίου 2021.

Τον Ιούνιο του 2020 η Επιτροπή εξέδωσε εκτελεστικό κανονισμό σχετικά με τα σημεία ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας, ή μικρές κεραίες, που είναι καίριας σημασίας για την έγκαιρη ανάπτυξη δικτύων 5G. Ο κανονισμός προσδιορίζει τα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των μικρών κεραιών και έχει ως στόχο να συμβάλει στην απλούστευση και την επιτάχυνση των εγκαταστάσεων δικτύων 5G, μέσω καθεστώτος ανάπτυξης εξαιρούμενου από έκδοση ειδικής άδειας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι εθνικές αρχές διατηρούν την εποπτεία.

Η στρατηγική της Επιτροπής σχετικά με τη συνδεσιμότητα για μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit καθορίζει τους στόχους συνδεσιμότητας της ΕΕ. Έως το 2025, όλοι οι βασικοί κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, των νοσοκομείων και των κόμβων μεταφορών, θα πρέπει να έχουν συνδεσιμότητα Gigabit, όλες οι αστικές περιοχές και οι μείζονες επίγειες διαδρομές μεταφορών θα πρέπει να συνδέονται με αδιάλειπτη κάλυψη 5G, και όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα που προσφέρει τουλάχιστον 100 Mbps με δυνατότητα αναβάθμισης σε ταχύτητες Gigabit.

Πηγή: ec.europa.eu

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020