Νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης: έως 30 σελίδες τα δικόγραφα που κατατίθενται στο ΣτE

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου:

Τροποποιείται το π.δ. 18/1989 (Α’ 8) και προστίθεται στο άρθρο 17 παράγραφος 6, με την οποία ορίζεται ότι τα δικόγραφα που κατατίθενται στο Δικαστήριο δεν πρέπει, κατά κανόνα, να υπερβαίνουν τις 30 σελίδες και ειδικώς τα υπομνήματα τις 20. Αν ο διάδικος δεν τηρήσει την προϋπόθεση αυτή και καταθέσει δικόγραφο μεγαλύτερης εκτάσεως, προβλέπεται ότι η Γραμματεία μπορεί να ενημερώσει τον πληρεξούσιο δικηγόρο (ύστερα από συνεννόηση με τον πρόεδρο του αρμόδιου σχηματισμού), προκειμένου να προσαρμοσθεί η έκταση του δικογράφου στα ανωτέρω δεδομένα. Η ρύθμιση υπαγορεύτηκε από την παρατήρηση ότι όλο και συχνότερα κατατίθενται στο Συμβούλιο της Επικρατείας δικόγραφα υπερβολικού μεγέθους, γεγονός που όχι μόνο δεν δικαιολογείται κατά κανένα τρόπο από τη φύση των υποθέσεων, αλλά κυρίως παρεμποδίζει την προσήκουσα και ταχεία εξέτασή τους. Εννοείται ότι τυχόν έγγραφα και στοιχεία, στα οποία αναφέρεται το δικόγραφο και θεωρούνται αναγκαία για την επεξήγηση και ανάπτυξη των
περιεχομένων σ’ αυτά ισχυρισμών, μπορεί να κατατίθενται ως αυτοτελή αριθμημένα σχετικά ή παραρτήματα. Η ρύθμιση, η οποία στοιχεί σε ισχύοντες σε πολλά διεθνή και εθνικά ανώτατα δικαστήρια παρεμφερείς κανόνες (βλ. π.χ. περ. 13 των Πρακτικών Οδηγιών προς τους διαδίκους σχετικά με τις υποθέσεις που άγονται ενώπιον του ΔΕΕ), για να είναι αποτελεσματική, τελεί και από την πρόβλεψη εύλογης χρηματικής κύρωσης σε περίπτωση εμμονής στην παράβασή της. Το ποσό της κύρωσης αποδίδεται στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης καθορίζονται στον Κανονισμό του Σ.τ.Ε.

Η παράγραφος 6 που προστίθεται στο άρθρο 17 του Π.Δ. 18/1989 έχει ως εξής:

Τα δικόγραφα των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που κατατίθενται στο Δικαστήριο, όπως και τα δικόγραφα προσθέτων λόγων και των παρεμβάσεων, δεν πρέπει, κατά κανόνα, να υπερβαίνουν τις τριάντα (30) σελίδες. Τα δικόγραφα των υπομνημάτων δεν πρέπει, κατά κανόνα, να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) σελίδες. Σε περίπτωση ουσιώδους υπέρβασης του αριθμού αυτού, η Γραμματεία δύναται, κατόπιν συνεννοήσεως με τον πρόεδρο του αρμόδιου σχηματισμού, να ζητήσει από τον πληρεξούσιο δικηγόρο να προσαρμόσει την έκταση του δικογράφου στα ανωτέρω δεδομένα, εντός προθεσμίας η οποία δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. Αν ο πληρεξούσιος δεν προσαρμοσθεί στην υπόδειξη αυτή, το Δικαστήριο, με την απόφαση που εκδίδεται επί της υπόθεσης, μπορεί να του επιβάλλει χρηματική κύρωση, το ύψος της οποίας δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο της δικαστικής δαπάνης, που προβλέπεται για τη σύνταξη του εισαγωγικού δικογράφου. Το ποσό της κύρωσης περιέρχεται στο ΤΑΧΔΙΚ. Στον Κανονισμό του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής.».

Πηγή: opengov.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020