Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης στο πλαίσιο της διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, σε συνέχεια της ήδη αγαστής τους συνεργασίας, προχωρούν σε Μνημόνιο Συνεργασίας, με στόχο τη δημιουργία περιβάλλοντος εμπιστοσύνης ως προς τη λειτουργία αποτελεσματικών μηχανισμών πιστοποίησης προστασίας δεδομένων, σφραγίδων και σημάτων προστασίας δεδομένων.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω Μνημόνιο αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων συνεργασίας, καθώς και των ρόλων, αρμοδιοτήτων και διαδικασιών μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών, σε σχέση με τη διαπίστευση των φορέων που χορηγούν πιστοποιήσεις σε υπευθύνους επεξεργασίας ή/και εκτελούντες την επεξεργασία. Η διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανισμών πιστοποίησης καθώς παρέχει επίσημη βεβαίωση αρμοδιότητας στους φορείς πιστοποίησης και παράλληλα ενισχύει την εμπιστοσύνη προς το μηχανισμό πιστοποίησης.

Το υπογεγραμμένο Μνημόνιο Συνεργασίας είναι διαθέσιμο εδώ.

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020