Λειτουργία της Εισαγγελίας ΑΠ έως 16 Μαρτίου

Απόφαση για τη λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ.Δ1α/ ΓΠ.οικ 14453/ 6-3-2021 ( ΦΕΚ Β’ 895/ 6-3-2021).

Δεδομένης της κατάστασης που έχει προκύψει από την πανδημία κορωνοϊου COVID-19:

Ι. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη μνημονευόμενη ανωτέρω ΚΥΑ για το προσδιοριζόμενο σ’ αυτήν χρονικό διάστημα από το Σάββατο 6 Μαρτίου και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα λειτουργήσει περιοριζόμενη στις αναγκαίες ενέργειες για τη διαχείριση-διεκπεραίωση, κατά λόγο αρμοδιότητας: 1) εκδικαζόμενων στον Άρειο Πάγο ποινικών υποθέσεων που αφορούν α) κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής  μέχρι και τις 31-12-2021, β) πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη αναστολής μέχρι και τις 31-8-2021 και γ) εκδόσεις που εκ της φύσεως τους έχουν επείγοντα χαρακτήρα. 2) Εξαιρετικώς, υποθέσεων γενικώς, που κατά την κρίση μας θα ανακύπτει κατεπείγων χαρακτήρας με ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης τους.

ΙΙ. Η Γραμματεία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου θα λειτουργεί με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 

ΙΙΙ. Θα τηρείται στους χώρους της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου η ελάχιστη απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ των φυσικών προσώπων. Οι υπηρετούντες σ’ αυτήν καθώς και οι προσερχόμενοι θα χρησιμοποιούν μη ιατρική μάσκα, εκτός εάν συντρέχει νόμιμος λόγος εξαίρεσης χρήσης της. Η είσοδος στα γραφεία των εισαγγελικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων θα πραγματοποιείται ανά άτομο και σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο. Σε επιλεγμένους δε χώρους του κτιρίου του Αρείου Πάγου έχουν τοποθετηθεί για χρήση απολυμαντικά.

ΙV. Στην παρούσα φάση δεν θα γίνονται ακροάσεις κοινού και δεν θα κατατίθενται αυτοπροσώπως γενικές αιτήσεις παραπόνων ή αναλόγου φύσεως ούτε θα παρέχονται πληροφορίες για θέματα που δεν εμπίπτουν στα προηγούμενα και, συνεπώς, το κοινό δε θα πρέπει να προσέρχεται στους χώρους της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου γι’ αυτά, τα οποία θα αντιμετωπιστούν σε μεταγενέστερους χρόνους με καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας, αμέσως μετά την άρση της κατάστασης , σύμφωνα πάντα και με τις εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις και τις οδηγίες που δίνονται αρμοδίως. 

Σε κάθε δε περίπτωση που θα ανακύπτει εξαιρετικώς επείγουσα περίπτωση αυτή θα αντιμετωπίζεται μόνο κατόπιν ραντεβού.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 

Τμήμα Διοίκησης και προσωπικού: 210-6419332, -334, -336, -338

Ποινικό Τμήμα: 210-6419330, -347, -349, -350 

Πηγή: eisap.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020