Κανόνες/όροι των εξετάσεων δοκιμασίας επάρκειας

Η εξέταση κάθε μαθήματος διενεργείται σε ηλεκτρονικές τάξεις με ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων ανά τάξη τα 25 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του επιτηρητή.

Απαιτούμενος ηλεκτρονικός εξοπλισμός υποψηφίων

Για να συμμετάσχει κάποιος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

– Η/Υ με σύγχρονο Web Browser (τελευταίες εκδόσεις Chrome, Safari, Edge, Firefox).

– Κάμερα και προαιρετικά μικρόφωνο συνδεδεμένα στον Η/Υ και ακουστικά ή ηχεία για ακρόαση των οδηγιών της Επιτροπής.

– Επαρκή σύνδεση στο Internet ώστε να μπορεί να μεταδοθεί η εικόνα από την κάμερά του (δηλαδή ικανή να μπορεί να υποστηρίξει βιντεοδιάλεξη)

– Πρόσβαση και εξοικείωση σε εξοπλισμό ή/και εφαρμογές για το σκανάρισμα χειρόγραφων, εφόσον ο υποψήφιος επιλέξει να απαντήσει χειρόγραφα στα θέματα.

Σύνδεση υποψηφίων

H σύνδεση πραγματοποιείται με το μοναδικό όνομα χρήστη (username) και συνθηματικό (password) που έχει γνωστοποιηθεί ατομικά σε κάθε υποψήφιο.

Η σύνδεση των υποψηφίων στην πλατφόρμα πραγματοποιείται σαρανταπέντε λεπτά (45΄) πριν από την ώρα που έχει προσδιοριστεί για την εξέταση κάθε μαθήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα της δοκιμασίας επάρκειας περιόδου Απριλίου 2021. Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη της εξέτασης γίνεται η ταυτοποίηση των εξεταζομένων με επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στον επιτηρητή μέσω τηςκάμεράς τους.

Διαδικασία εξετάσεων

Η συνολική διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος είναι δύο (2) ώρες. Η δίωρη προθεσμία της εξέτασης κάθε μαθήματος εκκινεί από την ώρα έναρξης που αναφέρεται στο πρόγραμμα των εξετάσεων. Κατά τον ορισθέντα χρόνο λήξης της εξέτασης διακόπτεται αυτόματα η υποβολή των απαντήσεων.

Σε κάθε μάθημα τίθενται προς εξέταση δύο πρακτικά θέματα με επιμέρους ερωτήματα το καθένα, επί των οποίων οι εξεταζόμενοι αναπτύσσουν γραπτές απαντήσεις. Πρέπει να απαντηθούν και τα δύο θέματα.

Η αποτύπωση των απαντήσεων από τους υποψηφίους γίνεται αποκλειστικά σε χειρόγραφο έντυπο το οποίο παραδίδεται σκαναρισμένο σε μορφή PDF που θα περιλαμβάνει όλες τις σελίδες ή ZIP που μπορεί να περιλαμβάνει ως διακριτά αρχεία τις επιμέρους σελίδες αριθμημένες ή μεμονωμένα αρχεία (μέχρι δέκα ανά θέμα) ευκρινών φωτογραφιών, ένα για κάθε αριθμημένη σελίδα, εντός της χρονικής διάρκειας της εξέτασης.

Απαντήσεις μετά το πέρας της εξέτασης δεν λαμβάνονται υπόψη.

Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν στον επιβλέποντα Καθηγητή αμέσως μετά τη διανομή των θεμάτων και για διάστημα δεκαπέντε λεπτών μόνο. Η επιτήρηση της διαδικασίας γίνεται μέσω κάμερας από επιτηρητές που παρίστανται σε κάθε δωμάτιο της πλατφόρμας βιντεοκλήσεων (Cisco Webex).

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης τα μικρόφωνα των υποψηφίων παραμένουν κλειστά. Ανοίγουν μόνο στο πρώτο δεκαπεντάλεπτο για τυχόν ερωτήσεις από υποψήφιο.

Απαγορεύσεις

Απαγορεύονται αυστηρά, επί ποινή αποκλεισμού,τα ακόλουθα:

– Η αναγραφή προσωπικών στοιχείων των υποψηφίων στο κείμενο των απαντήσεων. – Η παρουσία άλλου προσώπου στο χώρο που διαγωνίζεται ο υποψήφιος.

– Η αποχώρηση του υποψηφίου πριν παρέλθει διάστημα μίας ώρας από την έναρξη της εξέτασης ή το κλείσιμο της κάμερας του υποψηφίου σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της εξέτασης. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται εντός της εμβέλειας της κάμερας, η οποία παραμένει διαρκώς ανοικτή.

– Η χρήση εφαρμογών εκτός των πλατφορμών που αξιοποιούνται για τη διαδικασία των εξετάσεων, η χρήση του Παγκόσμιου Ιστού (Web) και η χρήση κινητών τηλεφώνων για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από το σκανάρισμα χειρόγραφου εντύπου για την αποστολή των απαντήσεων.

– Η χρήση ερμηνευτικών κειμένων, διδακτικών συγγραμμάτων, σημειώσεων ή άλλων βοηθημάτων. Επιτρέπεται μόνο η χρήση κωδίκων και νομοθετημάτων, χωρίς σχολιασμό ή σημειώσεις. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρόχειρο σε λευκή κόλλα. Οι επιτηρητές δύνανται να ζητούν από τους υποψηφίους να τους επιδείξουν τα έντυπα που χρησιμοποιούν, όπως και να αποβάλλουν τον υποψήφιο από την εξέταση εφόσον δεν τα επιδεικνύει.

– Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κριθεί από την επιτροπή ότι αλλοιώνει την ισότιμη αντιμετώπιση των υποψηφίων

Επίλυση τεχνικών προβλημάτων 

Σε περίπτωση που υποψήφιος/α αντιμετωπίσει κάποιο τεχνικό πρόβλημα (π.χ. αδυναμία υποβολής απαντήσεων, πρόβλημα με κάμερα) θα πρέπει να ενημερώσει τους επιτηρητές άμεσα ώστε να επιλυθεί, εφόσον είναι δυνατόν. Διαφορετικά, για την αξιολόγηση της συμμετοχής του/της υποψήφιου/ας αποφασίζει η Επιτροπή.

Πηγή: dsa.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020