Η οδύσσεια των δικηγόρων στον e-ΕΦΚΑ εν καιρώ πανδημίας

            Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2  του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4174/2013), «η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό.»

            Ατυχώς, την περίοδο της πανδημίας που διανύουμε, η ανωτέρω διάταξη έτυχε επανειλημμένης καταστρατηγήσεως και δη στα κατά τόπους υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ, μετά από αλληλοαναιρούμενες εγκυκλίους, η εφαρμογή και ερμηνεία των οποίων ελάμβανε διαφορετικό περιεχόμενο, ανάλογα με τις διαθέσεις των εκάστοτε υπαλλήλων!

            Ειδικότερα, στις 31.08.2020 εξεδόθη από τον e-ΕΦΚΑ εγκύκλιος φέρουσα τίτλο «εξυπηρέτηση στον e-ΕΦΚΑ με ηλεκτρονικό ραντεβού», με βάση την οποία οι συναλλασσόμενοι καλούνταν, μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης (gov.gr) ή του δικτυακού τόπου της νέας υπηρεσίας www.efka.gov.gr/rv, να εισέλθουν με τους κωδικούς Taxis στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, να επιλέξουν το υποκατάστημα και το τμήμα που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν και να κλείσουν το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού που επιθυμούν, προκειμένου να προσέλθουν και να εξυπηρετηθούν από την αντίστοιχη υπηρεσία.

Η εν λόγω εγκύκλιος δεν εξαιρούσε, ούτε περιείχε καμία ειδική μνεία για τους δικηγόρους, με αποτέλεσμα να καταπατηθεί η διάταξη του άρθρου 34 παρ. 2  του Κώδικα Δικηγόρων και να καταστεί «υποχρεωτική» η τήρηση της σχετικής διαδικασίας για την  εξυπηρέτησή μας από τα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ και μάλιστα χωρίς να παραχωρείται οποιαδήποτε προτεραιότητα έναντι τρίτων. Το γεγονός αυτό δυσχέρανε σημαντικά την διεκπεραίωση των εργασιών των συναδέλφων, δεδομένου μάλιστα ότι συγκεκριμένα υποκαταστήματα δεν είχαν διαθέσιμα ραντεβού σε σύντομη ημερομηνία, ενώ, για παράδειγμα, το πρώην Ταμείο Νομικών δεν παρείχε καμία σχετική δυνατότητα!

Η αναστάτωση που προκλήθηκε και οι εύλογες διαμαρτυρίες του δικηγορικού σώματος οδήγησαν σε νέα εγκύκλιο και συγκεκριμένα την υπ’ αριθ. 219732/18.9.2020 διευκρινιστική εγκύκλιο με την οποία αποσαφηνίστηκε ότι η νέα διαδικασία των ηλεκτρονικών ραντεβού δεν επηρεάζει τα δικαίωμα των δικηγόρων για εξυπηρέτηση, με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 34).

Ακολούθησε παρέμβαση του Διοικητού του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος ενημέρωσε τον ΔΣΑ με ηλεκτρονικό μήνυμα  ότι οι δικηγόροι μπορούν να εξυπηρετούνται κατ’ αποκλειστικότητα εκτός του ωραρίου εξυπηρέτησης του κοινού (από 7.00-8.00 και από 14.00-15.00), οπότε πολλοί συνάδελφοι, επέλεξαν τις ώρες αυτές για να μεταβούν στα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ, όπου αντιμετώπισαν όμως, πολλές φορές, κλειστές πόρτες (!) ή, έστω, τη δυσθυμία των υπαλλήλων, που επικαλούνταν ότι μετά τη 2α μεσημβρινή δεν εξυπηρετούν το κοινό!

Κατόπιν, εξεδόθη η με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765 και ημερομηνία 02.10.2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», σύμφωνα με την οποία, «όσον αφορά την εξυπηρέτηση των δικηγόρων από υπηρεσίες που εδρεύουν εντός της Περιφέρειας Αττικής και δεδομένου αφενός του σκοπού θέσπισης των σχετικών ρυθμίσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας και αφετέρου της υποχρέωσης εξυπηρέτησης των δικηγόρων που προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες και για λόγους προστασίας της υγείας των εντολοδόχων τους, διευκρινίζονται τα εξής: Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται στις δημόσιες υπηρεσίες κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, σε κάθε περίπτωση όμως οι Υπηρεσίες κατά τον καθορισμό των ραντεβού θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων. Σε περιπτώσεις δε που δικηγόροι προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας.».

Στο ίδιο πνεύμα εξεδόθη και η με αρ. 246516/07-10-2020 εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ.

Τελικώς, μετά από παλινωδίες 2 και πλέον μηνών, η εξυπηρέτηση των συναδέλφων στον e-ΕΦΚΑ και εν γένει στις δημόσιες υπηρεσίες δεν παρεμποδίζεται, χωρίς όμως, εισέτι, να έχει επέλθει πλήρης εναρμόνιση με όσα ορίζει ο Κώδικας Δικηγόρων. Οψόμεθα.

Δημήτρης Τριπερίνας, Δικηγόρος – Ειδικός σε θέματα Ασφαλιστικού και Εργατικού Δικαίου

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020