Η λειτουργία του Εφετείου Αθηνών έως τις 30/11/2020

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση για το χρονικό διάστημα από 9/11 έως 30/11 αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων. Οι περιπτώσεις που εξαιρούνται της αναστολής προβλέπονται αναλυτικά στην ανακοίνωση. 

Οι ανέκκλητες δηλώσεις περί αναβολής και χωρίς παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων στο ακροατήριο θα πρέπει να αποστέλλονται το αργότερο μέχρι τη 12η ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρονται στην ανακοίνωση. 

Σε κάθε δικάσιμο θα γίνεται χρονικός καταμερισμός των υποθέσεων των πολιτικών τμημάτων.

Θα γίνεται προσδιορισμός δικογράφων με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΜ του δικηγόρου που καταθέτει και από ώρα 09:00 π.μ έως 13:00 μμ.

Τα πιστοποιητικά περί κατάθεσης ή μη κατάθεσης ενδίκων μέσων κατά πολιτικών αποφάσεων και περί αναβολής πολιτικής υπόθεσης θα εξυπηρετούνται μέσω του συστήματος solon.gov.gr.

Θα χορηγούνται αντίγραφα αποφάσεων, πιστοποιητικά που δεν εκδίδονται ηλεκτρονικά και κάθε είδους έγγραφα σε επείγουσες περιπτώσεις.

Ολόκληρη η Απόφαση: efeteio

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020