Η λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου μέχρι τις 30-11

Με απόφαση του Εισαγγελέα του ΑΠ διευκρινίζεται ότι για το χρονικό διάστημα έως 30-11-2020, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα λειτουργήσει περιοριζόμενη στις αναγκαίες ενέργειες για τη διαχείριση εκδικαζόμενων στον Άρειο Πάγο ποινικών υποθέσεων που αφορούν

α) κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη αναστολής μέχρι και τις 31-12-2021, β) πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται με εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31-12-2021 καθώς και υποθέσεων που από τη φύση τους κλπ χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Ολόκληρη η Απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΗ

Λειτουργία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ενόψει και των προβλέψεων και ρυθμίσεων της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ Γ. Π. οικ. 71342/6-11-2020 ( ΦΕΚ Β’ 4899/6-11-2020) και των οδηγιών της με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/ οικ.20764/ 7-11-2-2- Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών

Δεδομένης της κατάστασης που έχει προκύψει από την πανδημία κορωνοϊου COVID- 19 :

Ι. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη μνημονευόμενη ανωτέρω ΚΥΑ για το προσδιοριζόμενο σ ‘ αυτήν χρονικό διάστημα έως 30-11-2020, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα λειτουργήσει περιοριζόμενη στις αναγκαίες ενέργειες για τη διαχείριση- διεκπεραίωση εκδικαζόμενων στον Άρειο Πάγο ποινικών υποθέσεων που αφορούν α) κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη αναστολής μέχρι και τις 31-12-2021, β) πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται με εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31-12-2021 καθώς και υποθέσεων που από τη φύση τους κλπ χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

ΙΙ. Θα τηρείται στους χώρους της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου η ελάχιστη απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ των φυσικών προσώπων. Οι υπηρετούντες σ’ αυτήν καθώς και οι προσερχόμενοι θα χρησιμοποιούν μη ιατρική μάσκα, εκτός εάν συντρέχει νόμιμος λόγος εξαίρεσης χρήσης της. Η είσοδος στα γραφεία των εισαγγελικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων θα πραγματοποιείται ανά άτομο και σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο. Σε επιλεγμένους δε χώρους του κτιρίου του Αρείου Πάγου έχουν τοποθετηθεί για χρήση απολυμαντικά.

ΙΙΙ. Στην παρούσα φάση δεν θα γίνονται ακροάσεις κοινού και δεν θα εξετάζονται γενικές αιτήσεις παραπόνων ή αναλόγου φύσεως ούτε θα παρέχονται πληροφορίες για θέματα που δεν εμπίπτουν στα προηγούμενα και, συνεπώς, το κοινό δεν θα πρέπει να προσέρχεται στους χώρους της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου γι’ αυτά, τα οποία θα αντιμετωπιστούν σε μεταγενέστερους χρόνους με καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας, αμέσως μετά την άρση της κατάστασης, σύμφωνα πάντα και με τις εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις και τις οδηγίες που θα δίνονται αρμοδίως.

Σε περίπτωση που θα ανακύπτει επείγουσα περίπτωση, αυτή θα αντιμετωπίζεται, υποχρεωτικά, μόνον κατόπιν ραντεβού.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:

Τμήμα Διοίκησης και προσωπικού: 210-6419332, -332, -334,  -338

Ποινικό Τμήμα: 210-6419330, -347, -349, -350

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Πηγή: eisap.gr 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020