Η λειτουργία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών μέχρι 30-11-2020 + δείτε τα e-mail και τα τηλέφωνα της Εισαγγελίας

 

Με απόφαση της Διευθύνουσας διευκρινίζεται η λειτουργία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών  για το χρονικό διάστημα από 7-11-2020 έως 30-11-2020. Έτσι, για το διάστημα αυτό τα πλημμελήματα που έχουν χρόνο παραγραφής έως τις 31-12-2021 εισάγονται προς εκδίκαση ενώ οι ποινικές δίκες που αφορούν πλημμελήματα που δεν παραγράφονται εντός του διαστήματος αυτού αποσύρονται οίκοθεν από τα πινάκια.

Επίσης, η κατάθεση μηνύσεων θα γίνεται εκ περιτροπής με βάση τον τελευταίο αριθμό του ΑΜ του δικηγόρου (μονά-ζυγά) και τα περισσότερα αιτήματα καθώς και η λήψη αντιγράφων θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά. 

 

Ολόκληρη η Απόφαση: 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη την υπ ‘ αρ Δ1α/ΓΠ οικ. 71342/6-11-2020 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 4899Β/6-11-20) που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κωρονοϊού COVID19 και με γνώμονα την ανάγκη της εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και τη μεγαλύτερη δυνατή αποφυγή συγχρωτισμού, για το χρονικό διάστημα από 7-11-2020 έως 30-11-2020, ορίζουμε τα κάτωθι όσον αφορά στη λειτουργία της Υπηρεσίας.

 • Προς αποφυγή συνωστισμού η κατάθεση μηνύσεων θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής ανάλογα με τον τελευταίο αριθμό του ΑΜ εκάστου δικηγόρου και της αστυνομικής ταυτότητας του πρώτου μηνυτή σε περίπτωση που καταθέτουν πολλοί μηνυτές ( κατά τις μονές οι αριθμοί 1, 3, 5, 7, 9 και κατά τις ζυγές οι αριθμοί 2, 4, 6, 8, 0 )

 

 • Πληροφόρηση κοινού θα πραγματοποιείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού ( τηλ. 2132156214, 2132156216) 

 

 • Αυτόφωρα πλημμελήματα εκδικάζονται, εφόσον αφορούν κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

 

 • Οι ποινικές δίκες που αφορούν πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων δεν συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη αναστολής μέχρι 31-12-2021 αποσύρονται οίκοθεν από τα πινάκια. Διεκπεραιώνονται και εισάγονται προς εκδίκαση δικογραφίες που παραγράφονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και οι αναστελλόμενες. Το ίδιο ισχύει και για δικογραφίες ανηλίκων αναφορικά με το χρόνο παραγραφής.

 

 • Κατάθεση αιτημάτων για χορήγηση πιστοποιητικών πορείας, αντιγράφων και μελέτης δικογραφιών θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θα ορίζεται ημερομηνία προσέλευσης από το αρμόδιο Τμήμα και μόνο για τις δικογραφίες που αφορούν το χρονικό διάστημα μέχρι 30-11-2020. ( επισυνάπτεται πίνακας με τα mail και τα τηλέφωνα των τμημάτων).

 

 • Διεκπεραιώνεται η παροχή γνωμοδότησης για την προσωρινή κράτηση ή την επιβολή περιοριστικών όρων ή κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση καθώς και την κατάρτιση προτάσεων επί συναφών αιτημάτων.

 

 • Διεκπεραιώνεται η επεξεργασία αιτημάτων διενέργειας ειδικών ανακριτικών πράξεων, άρσης απορρήτου των τηλεπικοινωνιών κλπ που υποβάλλονται από τους ειδικούς και γενικούς προανακριτικούς υπαλλήλους και έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα.

 

 • Η λήψη αντιγράφου εισαγγελικής πρότασης και υποβολής υπομνήματος κατά τις διατάξεις των άρθρων 138 παρ.3 και 308 ΚΠΔ πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο Τμήμα.

 

 • Κατατίθενται αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ( ΚΠΔ Ν.4620/19 Α’ 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικος ( ΠΚ Ν. 4619/19 Α’ 95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ ( π.δ. 283/1985 Α 106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ. ( Σημειωτέον ότι υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης των ανωτέρω αιτήσεων).

 

 • Αναστέλλονται οι εργασίες του γραφείου Ακροάσεων, με εξαίρεση την εξυπηρέτηση του κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και τις παραγγελίες στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, ΔΟΥ και γενικά επιχειρήσεων δημοσίου τομέα για παράδοση εγγράφων ή χορήγηση αντιγράφων σε όσους έχουν έννομο συμφέρον, προκειμένου να τα προσκομίσουν σε δίκες ενώπιον δικαστηρίων, οι οποίες δεν αναστέλλονται σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ. Εξαιρείται της αναστολής επίσης η έρευνα των προϋποθέσεων για την κίνηση της διαδικασίας ακούσιας νοσηλείας ασθενών, κατόπιν σχετικής αιτήσεως σε Αστυνομικό Τμήμα. Προσέτι διεκπεραιώνονται οι επιδόσεις των δικαστικών επιμελητών που αφορούν υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, προσωρινών διαταγών, δικαστικών συμπαραστάσεων και εν γένει υποθέσεων που παραγράφονται.

 

 • Διεκπεραιώνονται αιτήματα των αρμόδιων αρχών που αφορούν ανήλικους και έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα ( ιδίως για την εφαρμογή των άρθρων 1532, 1534 ΑΚ, ασυνόδευτους ανήλικους).

 

 • Επικύρωση εγγράφων που αφορούν χώρες που δεν υπάγονται στη σύμβαση της Χάγης πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 2132156264.

 

 • Καταθέσεις αιτήσεων που αφορούν δικαστική συμπαράσταση κατατίθενται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 2132156266.

 

 • Η λειτουργία του Τμήματος Ποινικού Μητρώου γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός του κοινού.

 

 • Ανατίθενται προς επεξεργασία δικογραφίες και τα επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας θα λειτουργούν με τον αναγκαίο αριθμό εισαγγελικών λειτουργών και υπαλλήλων με γνώμονα την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της υπηρεσίας και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

 

Η Διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

 

Τέλος, επισυνάπτονται τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τα e-mail της Εισαγγελίας. Τηλέφωνα + e-mail Τμημάτων Για Ραντεβού

 

 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020