ΓΕΤΔΔ: Διευκρινίσεις για τη διεξαγωγή δικών μέχρι τις 30 Νοεμβρίου

Ανακοίνωση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων που διευκρινίζει πως θα διεξάγονται οι δίκες μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

 

Αναλυτικότερα: 

Σε σχέση με τις δίκες που θα διεξαχθούν στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια κατά τη διάρκεια ισχύος της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/2020 (Β’ 4899), διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1) Η κατά την παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4722/2020 προθεσμία για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, για όσες υποθέσεις συζητηθούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, δεν καταλαμβάνεται από την αναστολή των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών που προβλέπεται στην ως άνω ΚΥΑ.

2) Τα ανωτέρω έγγραφα κατατίθενται από τους διαδίκους με φυσική παρουσία, στο αρμόδιο Γραφείο της Γραμματείας του οικείου δικαστηρίου.

3) Προϋπόθεση για να θεωρηθεί ότι ο διάδικος παρέστη και έχει την δυνατότητα καταθέσεως των εν λόγω εγγράφων, είναι η υποβολή δηλώσεως παραστάσεως μέχρι τις 14:00 της προηγουμένης της δικασίμου (παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4722/2020).

4) Αιτήσεις αναστολής και αιτήσεις συμμόρφωσης μπορούν να συζητηθούν με την παρουσία των διαδίκων. Στην περίπτωση αυτή οι παρόντες κατά τη συζήτηση οφείλουν να τηρούν μεταξύ τους απόσταση 1,5 μέτρου.

5) Οι προθεσμίες που χορηγήθηκαν για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος σε όσες υποθέσεις δικάστηκαν μέχρι την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, δεν καταλαμβάνονται από την αναστολή των προθεσμιών που προβλέπεται από την ως άνω ΚΥΑ.

Πηγή: adjustice.gr 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020