Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το  σχέδιο νόμου με τίτλο «Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής».


Με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρούνται τρεις σημαντικές παρεμβάσεις:


α) Συστήνεται Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.
β) Ενισχύεται η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αποκτώντας διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
γ) Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής μετεξελίσσεται σε Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες ηθικές προκλήσεις που συνδέονται με την τεχνολογική εξέλιξη.

Πιο Αναλυτικά στο σχέδιο νόμου: 

Προβλέπεται η σύσταση Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας με την οποία επιδιώκεται η διαρκής παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με το δικαίωμα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και η διαμόρφωση προτάσεων για τη χάραξη δημόσιων πολιτικών σε θέματα του αντικειμένου αυτού μέσω μίας ενιαίας εθνικής αρχής υπαγόμενης στον Πρωθυπουργό.

 

Με την ενίσχυση και την αναδιοργάνωση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου  επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η ΕΕΔΑ αποτελεί τον εθνικό θεσμό προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας για τα θέματα αυτά. Η ΕΕΔΑ αποτελεί καθολικό διάδοχο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου που συστάθηκε με τον ν. 2667/1998 (Α΄ 281).
Ειδικότερα, με την αξιολογούμενη ρύθμιση επέρχονται, μεταξύ άλλων, οι εξής αλλαγές:
–    Η ΕΕΔΑ αποκτά νομική προσωπικότητα
– Απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, έτσι ώστε να συντάσσει, υποβάλλει και εκτελεί τον δικό της προϋπολογισμό.
–  Τροποποιείται η σύνθεση της ΕΕΔΑ, για την κατά το δυνατό οριζόντια κάλυψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας και λειτουργικότητας της.

 

Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής του ν. 2667/1998 (Α’ 281) καταργείται και στη θέση της συστήνεται η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. Ο τομέας επιστημονικού ενδιαφέροντος που προστίθεται στην Επιτροπή είναι αυτός της Τεχνοηθικής, που άπτεται των νέων τεχνολογιών, όπως της τεχνητής νοημοσύνης, των προηγμένων αλγορίθμων και της ρομποτικής.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται μια καθολικότερη προσέγγιση στην ανάδειξη της στενής σύνδεσης των εφαρμογών των θετικών επιστημών με τις σύγχρονες κοινωνικές αξίες. Αναγκαία στοιχεία αυτής της αποστολής είναι τόσο η έγκυρη ενημέρωση των πολιτών, όσο και η κατάλληλη υποστήριξη των συναφών κρατικών πολιτικών. Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής ταυτοποιεί και προάγει πολιτικές οι οποίες ενθαρρύνουν την επιστημονική έρευνα και την καινοτομία σε συνάρτηση με το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ηθική.


Η Επιτροπή παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα ηθικά, κοινωνικά και νομικά ζητήματα που προκύπτουν με εντεινόμενο ρυθμό από τη διαρκή εξέλιξη της βιολογίας, της βιοϊατρικής, της γενετικής και της βιοτεχνολογίας, εκδίδοντας σχετικές εισηγήσεις. Η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής ανταποκρινόμενη στις τρέχουσες εξελίξεις της τεχνολογίας ιδίως στον τομέα της πληροφορικής, συστήνεται εκ νέου υπαγόμενη στον Πρωθυπουργό, περιλαμβάνοντας και τον συγκεκριμένο τομέα επιστήμης. Τα τελευταία χρόνια, οι τομείς της πληροφορικής και της ρομποτικής έχουν εξελιχθεί ταχύτατα καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη συμπερίληψης του τομέα της τεχνοηθικής στην Επιτροπή.

Πηγή: opengov.gr

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020