Επικύρωση ηλεκτρονικών δημόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων από Δικηγόρο

 

Δελτίο Τύπου

Αθήνα,17/7/2020

Στο νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση από το Υπ.Ψηφ.Διακυβέρνησης “Διατάξεις που αφορούν στον «Κώδικα Ψηφιακής Διακυβέρνησης» προβλέπεται ρητά ότι για το κύρος και την αποδεικτική ισχύ ηλεκτρονικών δημόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων απαιτείται/αρκεί η επικύρωση τους να γίνει από δικηγόρο. Πρόκειται σίγουρα για θετική πρακτικά εξέλιξη και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί είναι ένα ζήτημα που είχαμε αναδείξει και μέσα από την ομάδα μας “e-Δικηγορία”. Αναλυτικότερα οι σχετικές διατάξεις:
άρθρο 14 παρ.4: “Εκτύπωση πρωτότυπου ηλεκτρονικού δημοσίου εγγράφου ή ηλεκτρονικού ακριβούς αντιγράφου ή ψηφιοποιημένου ηλεκτρονικού αντιγράφου γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή με ισχύ ακριβούς αντιγράφου από τους φορείς του δημόσιου τομέα, από τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, εφόσον είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της εκτύπωσης με χρήση ΤΠΕ, ιδίως στην περίπτωση που το πρωτότυπο ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο ή το ηλεκτρονικό ακριβές αντίγραφο ή το ψηφιοποιημένο ηλεκτρονικό αντίγραφο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και εφόσον παρέχεται η δυνατότητα επαλήθευσης μέσω πληροφοριακού συστήματος του Δημοσίου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν η ακρίβεια και η ισχύς της κατά το προηγούμενο εδάφιο, απαιτείται η επικύρωση της εκτύπωσης από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή ΔΙΚΗΓΟΡΟ”.(http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=1929)
άρθρο 15 παρ.2: “Εκτύπωση των ηλεκτρονικών εγγράφων της παρ. 1 γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από τους φορείς του δημόσιου τομέα και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, εφόσον φέρει επικύρωση από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή ΔΙΚΗΓΟΡΟ, η οποία γίνεται μέσω της διαπίστωσης της ταύτισης του περιεχομένου του εκτυπωμένου εγγράφου με το ηλεκτρονικό ιδιωτικό έγγραφο.” (http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=1928)
 
 
 

ΜεΤοΔικηγόρο - Δημήτρης Αναστασόπουλος © 2020